Lampa ścienna medyczna z Famedu

900 

Brak w magazynie

Lampa ścienna medyczna z gabinetu lekarskiego lub sali operacyjnej wyprodukowana w polskiej fabryce FAMED. Lampa została oczyszczona i pomalowana. Może służyć zarówno jako kinkiet jak i lampa stojąca (biurkowa). Zachowała się w niej oryginalna żarówka charakterystyczna dla lamp medycznych.

Brak w magazynie

Opis

LAMPA ŚCIENNA MEDYCZNA O DWÓCH ZASTOSOWANIACH

\r\n

Lam­pa ścien­na medycz­na zapro­jek­to­wa­na zosta­ła jako ele­ment wypo­sa­że­nia gabi­ne­tu lekar­skie­go lub sali ope­ra­cyj­nej. Pocho­dzi ona z Fabry­ki Apa­ra­tu­ry Elek­tro­me­dycz­nej FAMED mają­cej swo­je oddzia­ły w kil­ku mia­stach na tere­nie Pol­ski. Skła­da się z pod­sta­wy, sztyw­ne­go ramie­nia i klo­sza. Kąt usta­wie­nia klo­sza wzglę­dem ramie­nia moż­na regu­lo­wać w zakre­sie +/- 140 stop­ni. Kon­struk­cja Lam­py pozwa­la na dwa zasto­so­wa­nia. Nie­wąt­pli­wie naj­ko­rzyst­niej spraw­dzi się jako kin­kiet zwłasz­cza gdy będzie mia­ła swój odpo­wied­nik w pomiesz­cze­niu. Dla tego zasto­so­wa­nia na tyl­nej pły­cie jest otwór umoż­li­wia­ją­cy zacze­pie­nie jej w taki spo­sób, że pod­sta­wa zwę­ża się ku górze, a kabel zasi­la­ją­cy wycho­dzi z gór­nej czę­ści pod­sta­wy lam­py. W takim zasto­so­wa­niu lam­pa może świe­cić na wprost lub oświe­tlać dol­ną część ścia­ny, na któ­rej wisi.\r\n\r\nDrugim bar­dzo oczy­wi­stym spo­so­bem usta­wie­nia tej lam­py jest posta­wie­nie jej na pro­stej płasz­czyź­nie (na biur­ku lub na szaf­ce). W takim usta­wie­niu lam­pa rów­nież może świe­cić na wprost, ale moż­na ją skie­ro­wać rów­nież ku górze tak, aby oświe­tla­ła prze­strzeń nad nią.\r\nPowierzchnia lam­py zosta­ła oczysz­czo­na i poma­lo­wa­na jasno sza­rą far­bą w poły­sku. Powierzch­nia wewnętrz­na klo­sza jest w kolo­rze srebr­nym. W lam­pie tej zacho­wa­ła się ory­gi­nal­na żarów­ka w kształ­cie rur­ki o kształ­cie koła umiesz­czo­na od wewnętrz­nej stro­ny klo­sza zaraz przy jego kra­wę­dzi . Kabel któ­ry wycho­dzi ze zwę­żo­nej czę­ści pod­sta­wy i wtycz­ka zosta­ły wymie­nio­ne na egzem­pla­rze dosko­na­le pasu­ją­ce do kli­ma­tu lampy.

\r\n\r\n

Lampa ścienna medyczna — wymiary i dane techniczne:

\r\n \r\n\r\nwymiary klo­sza: sze­ro­kość 23 cm; śred­ni­ca 4,5 cm\r\n\r\ndługość ramion pod­sta­wy: 32 cm / 32 cm / 39 cm /\r\n\r\ndługość ramion: pio­no­we 146 cm / pozio­me: 54 cm\r\n\r\nwysokość zależ­nie od usta­wie­nia pozio­me­go ramie­nia: 158 — 200 cm\r\n\r\nśrednica klo­sza: 28,5 cm\r\n\r\nwysokość klo­sza: 24 cm\r\n\r\nprzewód: czar­ny 300 cm\r\n\r\nzasilanie: 230 V\r\n\r\ntyp żarów­ki: E27\r\n\r\n \r\n\r\n

Może spodoba się również…

Przejdź do góry