Lampa stojąca bez klosza srebrno-czarna

1 250 

1 w magazynie

Lampa stojąca bez klosza o minimalistycznym designie. Została wyprodukowana w Pruszkowie w latach 70 lub 80-tych. Ma regulowaną wysokość i doskonale prezentuje się z ozdobnymi żarówkami.

1 w magazynie

Opis

LAMPA STOJĄCA BEZ KLOSZA

Lam­pa sto­ją­ca bez klo­sza jest przy­kła­dem mini­ma­li­zmu w pro­jek­to­wa­niu przed­mio­tów użyt­ko­wych. Sądząc po zacho­wa­nych napi­sach na pod­sta­wie pocho­dzi z fabry­ki lub spół­dziel­ni pra­cy w Prusz­ko­wie  Jej kon­struk­cja pozwa­la na regu­la­cję wyso­ko­ści  za pomo­cą śru­by kontr­ują­cej.  Posia­da sto­sun­ko­wo cięż­ką żeliw­ną, okrą­głą pod­sta­wę, dzię­ki któ­rej jest sta­bil­na i nie gro­zi upad­kiem przy lek­kim jej potrą­ce­niu. Lam­pa ta posia­da meta­lo­wą opraw­kę do któ­rej dosko­na­le pasu­ją ozdob­ne żarów­ki typu edi­son. W ramach reno­wa­cji lam­py zosta­ła wypo­le­ro­wa­na jej powierzch­nia oraz wymie­nio­ny kabel któ­ry wycho­dzi z dołu rucho­me­go ramie­nia. Zacho­wał się ory­gi­nal­ny prze­łącz­nik, któ­ry wska­zu­je na to że lam­pa może pocho­dzić z lat 70-tych lub 80-tych poprzed­nie­go stulecia.

 

Lampa stojąca bez klosza — wymiary i dane techniczne:

  • wyso­kość zależ­nie od usta­wie­nia rucho­me­go ramie­nia: 118 — 175 cm
  • śred­ni­ca pod­sta­wy: 21 cm
  • wyso­kość klo­sza: 24 cm
  • prze­wód: czar­ny 315cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry