Lampa stojąca prosta bez klosza

1 300 

1 w magazynie

Lampa stojąca bez klosza o minimalistycznym designie. Została wyprodukowana w radomskiej spółdzielni pracy "Mechanik". Ma regulowaną wysokość i doskonale prezentuje się z ozdobnymi żarówkami.

1 w magazynie

Opis

LAMPA STOJĄCA PROSTA

Lam­pa sto­ją­ca pro­sta zosta­ła zapro­jek­to­wa­na zosta­ła zgod­nie z zasa­da­mi zacho­wa­nia mini­ma­li­zmu. Od spodu pod­sta­wy widocz­na jest wygra­we­ro­wa­na sygna­tu­ra z infor­ma­cja­mi na temat jej pocho­dze­nia. Lam­pa ta zosta­ła wypro­du­ko­wa­na w Rado­miu w Spół­dziel­ni pra­cy “Mecha­nik”. W cza­sach głę­bo­kie­go PRLu w spół­dziel­niach pra­cy pra­co­wa­ło dużo zdol­nych ludzi, któ­rzy stwo­rzy­li wie­le inte­re­su­ją­cych pod wzglę­dem desi­gnu zarów­no lam­py jak i żela­zek oraz innych arty­ku­łów AGD i maszyn.

Lam­pa ta posia­da bar­dzo pro­stą kon­struk­cją pozwa­la­ją­cą na regu­la­cję wyso­ko­ści  za pomo­cą śru­by kontr­ują­cej umiesz­czo­nej na wyko­ko­ści 97 cm.  Wyso­kość żarów­ki to w zasa­dzie jest jedy­ny para­metr na któ­ry użyt­kow­nik ma wpływ. Posia­da sto­sun­ko­wo cięż­ką żeliw­ną, okrą­głą pod­sta­wę w kolo­rze mar­mur­ko­wej zie­le­ni mor­skiej dzię­ki któ­rej jest sta­bil­na i nie gro­zi upad­kiem przy lek­kim jej potrą­ce­niu. Lam­pa ta posia­da pla­sti­ko­wą opraw­kę do któ­rej dosko­na­le pasu­ją ozdob­ne żarów­ki typu edi­son. W ramach reno­wa­cji lam­py zosta­ła wypo­le­ro­wa­na jej powierzch­nia oraz wymie­nio­ny kabel któ­ry wycho­dzi z dołu rucho­me­go ramie­nia. Zacho­wał się ory­gi­nal­ny prze­łącz­nik, któ­ry wska­zu­je na to że lam­pa może pocho­dzić z lat 70-tych lub 80-tych poprzed­nie­go stulecia.

Lampa stojąca prosta — wymiary i dane techniczne:

  • wyso­kość zależ­nie od usta­wie­nia rucho­me­go ramie­nia: 118 — 175 cm
  • śred­ni­ca pod­sta­wy: 22 cm
  • wyso­kość pod­sta­wy: 22 cm
  • prze­wód: czar­ny 310cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry