Lampa stołowa Kandem

700 

Brak w magazynie

Lampa stołowa kandem z chromowanym ramieniem i kloszem na szklanej podstawie. Forma nawiązuje do projektu Marianne Brandt dla Kandem.

Brak w magazynie

Opis

LAMPA STOŁOWA KANDEM

Lam­pa sto­ło­wa Kan­dem z chro­mo­wa­nym ramie­niem i klo­szem na szkla­nej pod­sta­wie. For­ma nawią­zu­je do pro­jek­tu Marian­ne Brandt dla Kan­dem. Pocho­dzi ze zna­nej nie­miec­kiej fabry­ki zało­żo­nej pod koniec XIX w w Lip­sku  z lat 60-tych ubie­głe­go wie­ku. Sztyw­ne ramię w kształ­cie łuku przy­mo­co­wa­ne jest do pod­sta­wy za pośred­nic­twem kuli­ste­go prze­gu­bu i ma moż­li­wość regu­la­cji . Klosz przy­mo­co­wa­ny jest do ramie­nia rów­nież za pomo­cą prze­gu­bu kul­ko­we­go. Kąt usta­wie­nia klo­sza moż­na regu­lo­wać zmie­nia­jąc tym samym powierzch­nię oświe­tla­ne­go obsza­ru.  Powierzch­nia wszyst­kich chro­mo­wa­nych ele­men­tów lam­py zosta­ła oczysz­czo­na i wypo­le­ro­wa­na. Wnę­trze klo­sza ma śla­dy paty­ny i posia­da lek­kie zadra­pa­nia. Na szkla­nej pod­sta­wie znaj­du­je się włącznik/wyłącznik w kolo­rze bia­ło-czar­nym.  Kabel i wtycz­ka zosta­ły wymie­nio­ne na sty­lo­we zamien­ni­ki. Lamp­ka dosko­na­le się zapre­zen­tu­je się na sta­rym biur­ku lub szafce.

wymiary i dane techniczne:

  • śred­ni­ca klo­sza: 15 cm
  • wyso­kość klo­sza: 13 cm
  • pod­sta­wy: 22 x 15 cm
  • wyso­kość max: 50 cm
  • prze­wód: czar­ny 150 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry