Lampa wężowa duża

650 

Brak w magazynie

lampa wężowa duża biurkowa nadaje się też na szafkę nocną. Ze względu na konstrukcję posiada regulowany ramię, które można odpowiednio ustawić przy nocnym czytaniu.

Brak w magazynie

Opis

LAMPA WĘŻOWA DUŻA

Lam­pa wężo­wa duża prze­zna­czo­na do pra­cy biur­ko­wej wypro­du­ko­wa­na zosta­ła praw­do­po­dob­nie w Pol­sce w cza­sach prlu. Kon­struk­cja opar­ta jest na wężo­wym ramie­niu dzię­ki cze­mu swo­bod­nie moż­na regu­lo­wać usta­wie­nie klo­sza.. Pod­sta­wa i klosz jest w kolo­rze srebr­nym nato­zmiast ramię jest chro­mo­wa­ne. Powierzch­nia lam­py zie­lo­nej posia­da nie­wiel­kie zadra­pa­nia na powierzch­ni zarów­no pod­sta­wy jak i klo­sza. Czer­wo­no — czar­ny łącz­nik znaj­du­je się na pod­sta­wie. Reno­wa­cja lamp pole­ga­ła na wymia­nie kabla i wtycz­ki iraz dokład­nym wypo­le­ro­wa­niu powierzchni.

 

wymiary i dane techniczne:

  • śred­ni­ca klo­sza: 16 cm
  • wyso­kość klo­sza: 16 cm
  • wyso­kość lam­py max : 62 cm
  • śred­ni­ca pod­sta­wy: 18 cm
  • prze­wód czar­ny: 180 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry