Lampa wężowa małych rozmiarów

600 

1 w magazynie

Małych rozmiarów lampa wężowa, która ma bardzo fajne proporcje i nawiązuje stylem do lat 80-tych. Powierzchnia zewnętrzna klosza i podstawy ma charakterystyczną (lekko chropowatą) fakturę uzyskiwaną przy stosowaniu specjalnej farby.

1 w magazynie

Opis

Lampa wężowa stojąca na biurko lub stolik nocny.

Lam­pa wężo­wa sto­sun­ko­wo małych roz­mia­rów sty­lem nawią­zu­ją­ca do lam­pek widocz­nych na biur­kach w latach 80-tych. Nie­ste­ty nie uda­ło nam się uzy­skać zbyt wie­le infor­ma­cji na temat tego mode­lu, któ­ry  jest bar­dzo prak­tycz­ny ze wzglę­du na małe roz­mia­ry oraz regu­la­cję klo­sza umiej­sco­wio­ne­go na wężo­wym ramie­niu. Klosz wyko­na­ny został z alu­mi­nium, wąż jest mosięż­ny, a pod­sta­wa na któ­rej znaj­du­je się pla­sti­ko­wy włącz­nik zosta­ła wyko­na­na z żeli­wa aby swo­im cię­ża­rem zwięk­szyć sta­bil­ność lamp­ki. Powierzch­nia tego egzem­pla­rza poma­lo­wa­na zosta­ła meto­dą prosz­ko­wą na kolor ciem­no sza­ry. Far­ba, któ­ra zosta­ła uży­ta do jej poma­lo­wa­nia pozo­sta­wi­ła cha­rak­te­ry­stycz­ną fak­tu­rę na powierzch­ni. W prze­ci­wień­stwie do wewnętrz­nej czę­ści klo­sza powierzch­nia nie jest ide­al­nie gład­ka. Klosz od wewnątrz jest poma­lo­wa­ny na bia­ło w poły­sku. W lamp­ce został wymie­nio­ny prze­wód i wtycz­ka. Cała powierzch­nia zosta­ła dokład­nie oczyszczona.

wymiary i dane techniczne:

  • śred­ni­ca klo­sza: 15 cm
  • wymia­ry pod­sta­wy: 12 cm (dłu­gość), 8cm (sze­ro­kość)
  • wyso­kość max: 36 cm
  • dłu­gość węża: 24 cm
  • prze­wód: sza­ry oplot 180 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E14

Przejdź do góry