lampa wężowa na biurko

920 

2 w magazynie

lampa wężowa na biurko jest niewielkich rozmiarów i posiada regulowany abażur, który można odpowiednio ustawić przy pracy

2 w magazynie

Opis

LAMPA WĘŻOWA NA BIURKO

Lam­pa wężo­wa na biur­ko wypro­du­ko­wa­na w Pol­sce w latach 60-tych w zakła­dach Polam Wil­ka­sy. Posia­da­my 2 iden­tycz­ne mode­le róż­nią­ce się kolo­rem i włącz­ni­kiem. Kon­struk­cja opar­ta jest na wężo­wym ramie­niu dzię­ki cze­mu swo­bod­nie moż­na regu­lo­wać usta­wie­nie klo­sza.  Na spo­dzie lam­py widocz­ne są infor­ma­cje poda­ją­ce sygna­tu­rę mode­lu i logo pro­du­cen­ta — A23, czy­li nazwę zakłą­du Mazur­skich Zakła­dów Apa­ra­tu­ry Oświe­tle­nio­wej w Wilkasy/ k Giżyc­ka. Powierzch­nia lam­py zie­lo­nej posia­da nie­wiel­kie zadra­pa­nia na powierzch­ni. Żaden z ele­men­tów lamp nie został przez nas zmie­nio­ny. Reno­wa­cja lamp pole­ga­ła na dokład­nym ich wypolerowaniu

 

wymiary i dane techniczne:

  • śred­ni­ca aba­żu­ru: 15 cm
  • głę­bo­kość aba­żu­ru: 158cm
  • wyso­kość lam­py max : 58 cm
  • pod­sta­wa: 15 x 19 cm
  • prze­wód: 180 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry