Lampa wisząca Elektrosvit

1 300 

20 w magazynie (może być zamówiony)

Bardzo charakterystyczna lampa wisząca przemysłowa stosowana do oświetlenia pomieszczeń fabrycznych. Doskonale zaprezentuje się w towarzystwie masywnego drewnianego stołu, w dużym salonie lub kuchni zaprojektowanej w stylu industrialnym.

20 w magazynie (może być zamówiony)

Opis

LAMPA WISZĄCA PRZEMYSŁOWA

Lam­pa wiszą­ca prze­my­sło­wa Elek­tro­svit, model 24 401 ma bar­dzo cha­rak­te­ry­stycz­ny kształt, któ­ry dosko­na­le opi­su­ję gru­pę lamp zwa­nych prze­my­sło­wy­mi. Tego typu lam­py zazwy­czaj wisia­ły w halach pro­duk­cyj­nych na dużych wyso­ko­ściach.  Model ten był pro­du­ko­wa­ny w latach 70-tych przez cze­cho­sło­wac­ką fir­mę Elek­tro­svit, któ­ra od ponad 100 lat jest jed­nym z wio­dą­cych cze­skich pro­du­cen­tów oświe­tle­nia głów­nie dla prze­my­słu. Fir­ma ta znaj­du­je się na tere­nie połu­dnio­wych Moraw nie­da­le­ko Brna.

Lam­pa zbu­do­wa­na jest na bazie spo­rych roz­mia­rów meta­lo­wej opra­wy świetl­nej. Obu­do­wa skła­da się z 2 czę­ści połą­czo­nych czte­rem śru­ba­mi. Wewnątrz znaj­du­ją się por­ce­la­no­we opraw­ki przy­sto­so­wa­ne do dużych żaró­wek o gwin­cie E40. Dla potrzeb domo­wych do każ­de­go mode­lu wkrę­ci­li­śmy przej­ściów­kę, aby moż­na było sto­so­wać stan­dar­do­we żarów­ki E27. Nad gór­ną czę­ścią obu­do­wy znaj­du­je się kwa­dra­to­wa alu­mi­nio­wa pusz­ka na któ­rej wid­nie­je logo pro­du­cen­ta oraz ozna­cze­nia para­me­trów. Na gór­nej czę­ści obu­do­wy znaj­du­je się tablicz­ka zna­mio­no­wa lampy.Obudowa od wewnątrz poma­lo­wa­na jest bia­łą ema­lią. Do lam­py pro­po­nu­je­my zawie­sie łań­cu­cho­we —  ele­ganc­kią sta­lo­wą pod­su­fit­kę wraz z łań­cu­chem. Cena zawie­sia nie jest wli­czo­na w koszt lam­py i wyno­si 140 zł.

W naszym maga­zy­nie Posia­da­my 30 takich lamp, z któ­rych kil­ka róż­ni się nie­znacz­nie odcie­niem obu­do­wy.  Lam­pa dobrze pre­zen­tu­je się w dużych wnę­trzach.

wymiary i dane techniczne:

  • wyso­kość : 85 cm
  • śred­ni­ca  : 52 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E40 z przej­ściów­ką na E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry