Lampa z mocowaniem

850 

1 w magazynie

lampa z mocowaniem do krawędzi rosyjskiej produkcji do oświetlania warsztatu lub mieszkania w stylu loft . Służy do oświetlania wnętrza

1 w magazynie

Opis

LAMPA Z MOCOWANIEM

Lam­pa z moco­wa­niem do oświe­tla­nia wnę­trza rosyj­skiej pro­duk­cji. Zbu­do­wa­na jest z głów­nie z meta­lu. Dzię­ki moco­wa­niu na zasa­dzie ima­dłą moż­na ją zamo­co­wać przy kra­wę­dzi sto­łu lub np. wiszą­cej pół­ki. Klosz zamo­co­wa­ny jest na zawia­sie kulo­wym dzię­ki cze­mu moż­na regu­lo­wać kąt usta­wie­nia klo­sza. Posia­da­my 3 podob­ne egzem­pla­rze. Powierzch­nia zosta­ła oczysz­czo­na. Włącz­nik na tyl­nej czę­ści klosza.

wymiary i dane techniczne:

  • wyso­kość z moco­wa­niem : 41 cm
  • śred­ni­ca klo­sza 21 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry