Lampka biurkowa SIS Licht Gebr

999 

Brak w magazynie

Lampka biurkowa z lat 50-tych niemieckiej firmy SIS Licht Gebr. Lampy tej firmy można zobaczyć w głośnym filmie Olivera Hirschbiegela z 2004 r. - UPADEK

Brak w magazynie

Opis

LAMPKA BIURKOWA

Lamp­ka biur­ko­wa nie­miec­kiej fir­my SIS-Licht Gebr zosta­ła wypro­du­ko­wa­na w latach 50-tych XX wieku.

Fir­ma ta zosta­łą zało­żo­na w 1924 roku w miej­sco­wo­ści Schwe­in­furt przez miej­sco­we­go zegar­mi­strza Eri­cha Lan­ga oraz jego ojca Kar­la. W począt­ko­wym eta­pie dzia­łal­no­ści fir­ma nazy­wa­ła się Sirius Schwe­in­furt i po prze­kształ­ce­niach ist­nie­je do dzi­siaj pro­du­ku­jąc głów­nie oświe­tle­nie prze­zna­czo­ne do gospo­darstw domowych

Klosz lam­py został zamo­co­wa­ny na sztyw­nym ramie­niu. Na jego fron­cie wid­nie­je logo fir­my. Sta­bil­ność lamp­ki zapew­nia masyw­na pod­sta­wa. Wygię­te w łuk sta­lo­we ramię przy­mo­co­wa­ne jest do pod­sta­wy zawia­sem kulo­wym umoż­li­wia­jąc regu­la­cje kąta usta­wie­nia klo­sza wzglę­dem pod­sta­wy w nie­wiel­kim zakre­sie. Dwu­płasz­czy­zno­wy zakres regu­la­cji klo­sza wzglę­dem ramie­nia pozwa­la na kil­ka warian­tów usta­wie­nia oświe­tle­nia powierzch­ni pod i obok lam­py.  W lam­pie zacho­wa­ła się ory­gi­nal­na  opraw­ka i kla­sycz­ny mały bia­ły włącznik/wyłącznik umiej­sco­wio­ny jest w cen­tral­nym miej­scu pod­sta­wy. Cała powierzch­nia lam­py poma­lo­wa­na jest na jasno-oliw­ko­wy kolor, nato­miast Klosz od wewnątrz poma­lo­wa­ny jest na bia­ło.  Lamp­ka dosko­na­le się zapre­zen­tu­je się zarów­no na biur­ku jak i w sypial­ni na noc­nej szafce.

Z cie­ka­wo­stek — lam­py tej fir­my moż­na zoba­czyć w gło­śnym fil­mie Oli­ve­ra Hir­sch­bie­gel z 2004 roku uka­zu­ją­cym ostat­nie dni życia Hitle­ra — Upa­dek

wymiary i dane techniczne:

  • śred­ni­ca klo­sza: 23 cm
  • wyso­kość klo­sza: 15 cm
  • śred­ni­ca pod­sta­wy: 18 cm
  • wyso­kość max: 54 cm
  • prze­wód: biały
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry