Lampka biurkowa ZAOS

630 

1 w magazynie

Lampka biurkowa ZAOS model St-16 pochodzi z lat 70-tych i jest przykładem niepowtarzalnego wzornictwa PRLu. Klosz lampy jest regulowany i ma kształt tuby.

1 w magazynie

Opis

LAMPKA BIURKOWA ZAOS

Lamp­ka biur­ko­wa ZAOS model St-16 do dość popu­lar­na lamp­ka biur­ko­wa cechu­ją­ca się cie­ka­wym kształ­tem klo­sza w kształ­cie tuby. Pocho­dzi z lat 70-tych i jest przy­kła­dem nie­po­wta­rzal­ne­go wzor­nic­twa PRLu.  Wypro­du­ko­wa­na zosta­ła w Zakła­dach Sprzę­tu Oświe­tle­nio­we­go ZAOS. Fir­ma ta jest jed­nym z pio­nie­rów pro­duk­cji prze­my­sło­we­go oświe­tle­nia w naszym kra­ju. Krót­ki opis prze­kształ­ceń tych zakłą­dów znaj­dziesz tutaj.

Lam­pa jest regu­lo­wa­na przy klo­szu oraz przy pod­sta­wie w jed­nej płasz­czyź­nie. Na powierzch­ni widocz­ne są lek­kie zadra­pa­nia. Włącz­nik znaj­du­je się na prze­wo­dzie. W ramach reno­wa­cji lam­pa zosta­ła oczysz­czo­na, a ele­men­ty chro­mo­wa­ne zosta­ły wypo­le­ro­wa­ne. Prze­wód jest oryginalny.

wymiary i dane techniczne:

  • śred­ni­ca klo­sza: 15cm
  • wymia­ry pod­sta­wy: 19 cm x 14,5 cm (w naj­szer­szym miejscu)
  • wyso­kość max: 56 cm
  • prze­wód: 160 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry