Lampka na biurko projektu Louisa Kalff’a

1 200 

2 w magazynie

Holenderska lampka na biurko, której to konstrukcję oprawy stworzono w fabryce Philipsa w latach 60-tych. Wykonana jest w stylu nawiązującego do idei Bauhausu.

2 w magazynie

Opis

Lampka na biurko projektu Louisa Kalff’a

Lamp­ka na biur­ko zapro­jek­to­wa­na przez Louisa Kalf­f’a dla fabry­ki Phi­lip­sa zosta­ła wypro­du­ko­wa­na w latach 60-tych w naj­praw­do­po­dob­niej w Holan­dii. Pre­zen­to­wa­ny tutaj model lam­py nosi potoczn nazwę: UFO. Nie­ste­ty nie uda­ło nam się zdo­być zbyt wie­lu infor­ma­cji na temat tego mode­lu, ale jed­no ze źró­deł poda­je że lam­pa ta była spo­ty­ka­nym ele­men­tem wypo­sa­że­nia poko­jów prze­słu­chań ówcze­sne­go Mini­ster­stwa Bez­pie­czeń­stwa Pań­stwo­we­go Nie­miec­kiej Repu­bli­ki Demo­kra­tycz­nej czy­li STASI. Sty­lem lam­pa ta nawią­zu­je do póź­ne­go Bau­hau­su z lat 30-tych. Jest ona przy­sto­so­wa­na do pra­cy przy biur­ku i poma­lo­wa­na jest na ciem­ną zie­leń. Dol­na pod­sta­wa lam­py zasta­ła docią­żo­na i znaj­du­je się na niej włącz­nik w kolo­rze bia­łym. Klosz od stro­ny wewnętrz­nej  jest rów­nież poma­lo­wa­ny na biał0.

wymiary i dane techniczne:

  • śred­ni­ca klo­sza: 33,5 cm
  • śred­ni­ca pod­sta­wy: 17,5 cm
  • wyso­kość: 35 cm
  • głę­bo­kość: max 32 cm
  • prze­wód: brą­zo­wy oplot 180 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Przejdź do góry