Lampka wężowa w kolorze zielonym

900 

1 w magazynie

Małych rozmiarów lampa wężowa, która ma bardzo fajne proporcje i nawiązuje stylem do projektów Bauhausu. Powierzchnia zewnętrzna klosza i podstawy ma liczne odpryski nadające jej charakteru vintage.

1 w magazynie

Opis

Lampka wężowa na biurko.

Lamp­ka wężo­wa sty­lem nawią­zu­je do prac pro­jek­tan­tów zwią­za­nych z Bau­hau­sem, lecz nie­ste­ty nie uda­ło nam się uzy­skać zbyt wie­le infor­ma­cji na temat jej pocho­dze­nia. Model ten posia­da cha­rak­te­ry­stycz­ne ela­stycz­ne ramię umoż­li­wia­ją­ce wie­lo­kie­run­ko­we usta­wie­nie klo­sza. Lamp­ka jest bar­dzo prak­tycz­na ze wzglę­du na sto­sun­ko­wo mały rozmiar.

Klosz, ramię i pod­sta­wa wyko­na­ne są z meta­lu. Powierzch­nia zosta­ła dokład­nie oczysz­czo­na i wypo­le­ro­wa­na. Od zewnętrz­nej stro­ny zacho­wa­li­śmy ory­gi­nal­ny zie­lo­ny lakier z odpry­ska­mi nada­ją­cy­mi cha­rak­te­ru vin­ta­ge. Nato­miast od wewnątrz klosz został poma­lo­wa­ny na bia­ło. Na opraw­ce znaj­du­je się ory­gi­nal­ny bake­li­to­wy włącz­nik obra­ca­ny wokół wła­snej osi. Po wyję­ciu żarów­ki moż­na wycią­gnąć klosz, któ­ry jest nasu­wa­ny na opraw­kę. Pod­sta­wa zosta­ła docią­żo­na, aby zwięk­szyć sta­bil­ność lamp­ki, a od spodu jest zabez­pie­czo­na fil­cem, aby nie ryso­wać powierzch­ni mebla. . W lamp­ce został wymie­nio­ny prze­wód i wtyczka.

wymiary i dane techniczne:

  • śred­ni­ca klo­sza: 16 cm
  • wyso­kość klo­sza: 9 cm
  • śred­ni­ca pod­sta­wy: 15,5 cm
  • wyso­kość max: 53 cm
  • dłu­gość węża: 35 cm
  • prze­wód: sza­ry oplot 180 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E14

Może spodoba się również…

Przejdź do góry