Mała lampa przeciwwybuchowa

700 

Brak w magazynie

Małych rozmiarów polska lampa przeciwwybuchowa z lat 70-tych doskonale zaprezentuje się w towarzystwie masywnego drewnianego stołu w dużym salonie lub kuchni zaprojektowanej w stylu industrialnym.

Brak w magazynie

Opis

MAŁA LAMPA PRZECIWWYBUCHOWAENERGIA SOSNOWIEC

Mała lam­pa prze­ciw­wy­bu­cho­wa zosta­ła wypro­du­ko­wa­na w Spół­dziel­ni Pra­cy “Ener­gia” w Sosnow­cu. Nie­licz­ne wzmian­ki na temat ist­nie­nia i funk­cjo­no­wa­nia spół­dziel­ni pozwa­la­ją usta­lić że zakład ten funk­cjo­no­wał od począt­ku lat 50-tych do poło­wy 70-tych ubie­głe­go wieku.

Lam­py tego typu (z meta­lo­wy­mi osło­na­mi klo­szy i żaró­wek ) sto­so­wa­ne są w stre­fach zagro­że­nia wybu­chem gazu lub pyłu. Doty­czy to nie tyl­ko w dużych zakła­dów prze­my­sło­wych z bran­ży che­micz­nej, pali­wo­wej i prze­my­słu wydo­byw­cze­go, ale rów­nież  małych firm, takich jak np. lakier­nie, mły­ny, tar­ta­ki czy kotłow­nie węglowo-koksowe.

Posia­da­my 2 iden­tycz­ne egzem­pla­rze. Róż­nią się jedy­nie bra­kiem szkla­ne­go klo­sza pod meta­lo­wą ochro­ną w jed­nej z lamp. Zacho­wa­ły się w bar­dzo dobrym sta­nie. Mają nie­wiel­kie ubyt­ki far­by na kra­wę­dzi dasz­ku. W gór­nej czę­ści żeliw­nej obu­do­wy znaj­du­je się “pusz­ka” na któ­rej wid­nie­ją infor­ma­cję o pro­du­cen­cie i sygna­tu­ra.  Powierzch­nia lam­py wraz z osło­ną klo­sza zosta­ła oczysz­czo­na i wypo­le­ro­wa­na. Aby dostać się do wnę­trza klo­sza i wymie­nić żarów­kę nale­ży odkrę­cić 2 śru­by trzy­ma­ją­ce meta­lo­wą osło­nę klosza/żarówki. W lam­pie tej zacho­wa­ła się wszyst­kie ory­gi­nal­ne ele­men­ty i dobrze pre­zen­tu­je się z duży­mi ozdob­ny­mi żarówkami.

wymiary i dane techniczne:

wyso­kość : 29 cm

sze­ro­kość (śred­ni­ca dasz­ka lam­py) : 26 cm

wyso­kość osło­ny obu­do­wy : 29 cm

zasi­la­nie: 230 V

typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry