OPRAWA STOŁOWA ZAOS ST‑7

800 

Brak w magazynie

Oprawa Stołowa ZAOS pochodzi z firmy ZAOS w Wilkasach, która była czołowym producentem sprzętu oświetleniowego w latach PRLu. Lampa jest dość sporych rozmiarów jak na lampę stołową.

Brak w magazynie

Opis

OPRAWA STOŁOWA ZAOS

Opra­wa sto­ło­wa ZAOS model ST‑7 pocho­dzi z lat 70-tych i jest przy­kła­dem nie­po­wta­rzal­ne­go wzor­nic­twa PRLu. Lam­pa ta pocho­dzi z Zakła­dów Sprzę­tu Oświe­tle­nio­we­go ZAOS. Skró­co­ny opis prze­kształ­ceń tych zakła­dów znaj­dziesz tutaj. Zakła­dy te były w latach PRLu czo­ło­wym pro­du­cen­tem sprzę­tu oświe­tle­nio­we­go. W lam­pie tej zacho­wa­ły się dwie ory­gi­nal­ne opraw­ki na żarów­ki. Każ­da z nich ma osob­ny włącz­nik umiej­sco­wio­ny na pod­sta­wie co daje moż­li­wość dwu­stop­nio­wej regu­la­cji natę­że­nia świa­tła. Jeden z włącz­ni­ków jest lek­ko wyszczer­bio­ny. Całość zacho­wa­ła się w dobrym stanie.

Na spo­dzie lam­py widocz­ne są infor­ma­cje mówią­ce o roku pro­duk­cji, gatun­ku i (230 zł ). Posta­wa lam­py posia­da nie­wiel­kie zadrapania.

 

wymiary i dane techniczne:

  • śred­ni­ca aba­żu­ru: 30 cm
  • wyso­kość aba­żu­ru: 13 cm
  • śred­ni­ca pod­sta­wy: 16 cm
  • wyso­kość max: 48 cm
  • prze­wód bia­ły: 220 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry