Polska lampa przeciwwybuchowa ZAOS OMP-300

700 

Brak w magazynie

Lampa w oprawie przeciwwybuchowej z fabryki w Wilkasach koło Giżycka doskonale zaprezentuje się w towarzystwie masywnego drewnianego stołu w dużym salonie lub kuchni zaprojektowanej w stylu industrialnym, w pracowni oraz w klimatycznej knajpie.

Brak w magazynie

Opis

POLSKA LAMPA PRZECIWWYBUCHOWA

Pol­ska lam­pa prze­ciw­wy­bu­cho­wa ZAOS-300 to czę­sto spo­ty­ka­na lam­pa w prze­my­śle. Tego typu wzmoc­nio­ne opra­wy świetl­ne sto­so­wa­ne były są w stre­fach zagro­że­nia wybu­chem gazu lub pyłu. Doty­czy to zarów­no dużych zakła­dów prze­my­sło­wych z bran­ży che­micz­nej, pali­wo­wej i prze­my­słu wydo­byw­cze­go, jak i małych firm takich jak np. lakier­nie, mły­ny, tar­ta­ki czy kotłow­nie węglowo-koksowe.

Lama ta pocho­dzi z tych samych Zakła­dów Sprzę­tu Oświe­tle­nio­we­go, któ­re póź­niej pro­du­ko­wa­ły podob­ne lam­py z serii OMP jako “POLAMWILKASY”. Krót­ki opis prze­kształ­ceń tych zakłą­dów  oraz cie­ka­wy histo­rycz­ny fakt: “w Pol­sce pierw­sze świe­cą­ce cudeń­ka na liniach pro­duk­cyj­nych poja­wi­ły się dopie­ro w 1907 roku” znaj­dziesz tutaj.

Pre­zen­to­wa­ny tutaj egzem­plarz zacho­wał się w bar­dzo dobrym sta­nie poza nie­wiel­ki­mi śla­da­mi koro­zji w miej­scu zetknię­cia się szkła z meta­lem w jed­nej z lamp. Praw­do­po­dob­nie nie była nigdy uży­wa­na. W gór­nej czę­ści żeliw­nej obu­do­wy znaj­du­je się “pusz­ka” na któ­rej wid­nie­ją infor­ma­cję o pro­du­cen­cie oraz inne para­me­trów.  Powierzch­nia lam­py wraz z osło­ną klo­sza zosta­ła oczysz­czo­na i wypo­le­ro­wa­na. Aby dostać się do wnętrz­na klo­sza i wymie­nić żarów­kę nale­ży odkrę­cić osiem dużych śrub oraz zwol­nić dodat­ko­we zabez­pie­cze­nie łączą­ce 2 czę­ści obu­do­wy (łatwo dostać się nie jest, ale w koń­cu jest to lam­pa prze­ciw­wy­bu­cho­wa). W lam­pie tej zacho­wa­ła się wszyst­kie ory­gi­nal­ne ele­men­ty i dobrze pre­zen­tu­je się z duży­mi ozdob­ny­mi żarówkami.

wymiary i dane techniczne:

  • wyso­kość : 58 cm
  • sze­ro­kość (śred­ni­ca prze­kro­ju poprzecz­ne­go lam­py) : 32 cm
  • śred­ni­ca gór­nej czę­ści obu­do­wy : 12 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

 

Może spodoba się również…

Przejdź do góry