PROMIENNIK MEDYCZNY W KOLORZE RÓŻOWYM

1 300 

1 w magazynie

Lampa, która pierwotnie miała zastosowanie w medycynie jako promiennik. Posiada możliwość regulowania skupienia światła oraz demontowany wewnętrzny klosz. Może służyć jako kinkiet lub lampka na biurko.

1 w magazynie

Opis

PROMIENNIK MEDYCZNY Z REGULACJĄ STRUMIENIA ŚWIATŁA

Pro­mien­nik medycz­ny wypro­du­ko­wa­nych został praw­do­po­dob­nie w latach 70 lub 80-tych ubie­głe­go stu­le­cia i słu­żył w gabi­ne­cie leka­rza lub tera­peu­ty. Lam­pa ma duży klosz i jasno-różo­wy kolor co czy­ni ją obiek­tem, koło któ­re­go nie moż­na przejść obo­jęt­nie. Zacho­wa­ła się w bar­dzo dobrym sta­nie i jej reno­wa­cja pole­ga­ła na wymia­nie kabla i wtycz­ki. Nie­ste­ty nie mamy żad­nych infor­ma­cji z kie­dy i skąd pocho­dzi. Dosko­na­le zapre­zen­tu­je się na biur­ku, szaf­ce lub sto­le w pozy­cji sto­ją­cej, lecz na spo­dzie pod­sta­wy posia­da otwór, za spra­wą któ­re­go lam­pę rów­nież moż­na powie­sić na ścia­nie jako kin­kiet. Pod­sta­wa i ramię wyko­na­ne są ze sta­li, nato­miast klosz z alu­mi­nium. Lam­pa posia­da dwie moż­li­wo­ści regu­la­cji. Pierw­sza doty­czy kąta usta­wie­nia klo­sza wzglę­dem ramie­nia i spra­wia że może­my doświe­tlać prze­strzeń nad, przed lub pod klo­szem. Dru­ga moż­li­wość regu­la­cji pole­ga zmia­nie głę­bo­ko­ści osa­dze­nia żarów­ki wewnątrz klo­sza za pomo­cą pro­ste­go mecha­ni­zmu z zasto­so­wa­niem śru­by kontr­ują­cej umiesz­czo­nej z boku obu­do­wy. Jest to bar­dzo cha­rak­te­ry­stycz­ne roz­wią­za­nie dla pro­mien­ni­ków. Dodat­ko­wo ist­nie­je moż­li­wość łatwe­go (de)montażu, wewnętrz­ne­go chro­mo­wa­ne­go klo­sza, któ­ry sku­pia snop emi­to­wa­ne­go światła.

 

wymiary i dane techniczne:

 

  • pod­sta­wa: trój­kąt o boku ok 23 cm
  • wyso­kość: 61 cm
  • śred­ni­ca klo­sza: 42,5 cm
  • prze­wód: czar­no bia­ły oplot 180 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Informacje dodatkowe

Waga 5 kg
Wymiary 40 × 40 × 70 cm
kolor

czarny, biały

Przejdź do góry