Przemysłowa lampa wisząca

1 600 

1 w magazynie

Przemysłowa lampa wisząca zrobiona z grubej blachy metalowej. Okrągły klosz wykonany został z grubego szkła.

1 w magazynie

Opis

PRZEMYSŁOWA LAMPA WISZĄCA

Prze­my­sło­wa  lam­pa wiszą­ca pol­skiej pro­duk­cji. Zbu­do­wa­na jest z solid­nej obu­do­wy zro­bio­nej z gru­bej bla­chy meta­lo­wej. Klosz wyko­na­ny został z gru­be­go szkła zamon­to­wa­ny jest na meta­lo­wej obrę­czy, któ­ra jest przy­mo­co­wa­na do obu­do­wy trze­ma śru­ba­mi. Po ich odkrę­ce­niu moż­na dostać się  do środ­ka,  aby np. wymie­nić żarów­kę. Wewnątrz klo­sza znaj­du­ję się  por­ce­la­no­wa opraw­ka przy­sto­so­wa­na żaró­wek o gwin­cie E27. Na samej górze znaj­du­je się zaczep słu­żą­cy  do powie­sze­nia lam­py. Cała obu­do­wa od zewnątrz jest oczysz­czo­na z zacho­wa­niem jej pier­wot­ne­go suro­we­go charakteru.

wymiary i dane techniczne:

  • wyso­kość : 40 cm
  • śred­ni­ca  : 37 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry