Reflektor estradowy niemieckiej produkcji

2 800 

Brak w magazynie

Reflektor estradowy niemieckiej produkcji na tripodzie geodezyjnym. Posiada zmienną ogniskową i miejsce na kolorowe filtry.

Brak w magazynie

Opis

REFLEKTOR ESTRADOWY NA STATYWIE GEODEZYJNYM

Reflek­tor estra­do­wy fir­my AKA ELECTRIC typ 746 na drew­nia­nym tri­po­dzie. Lam­pa ta zosta­ła wypro­du­ko­wa­na w 1978 roku we wschod­nio­nie­miec­kiej fabry­ce pro­du­ku­ją­cej głów­nie sprzęt gospo­dar­stwa domo­we­go ( głów­nie odku­rza­cze, mik­se­ry, opie­ka­cze, latar­ki itd). Z racji tego że sprzęt ten był pro­du­ko­wa­ny przez jed­no z państw blo­ku wschod­nie­go — pro­duk­ty tej mar­ki mogą być zna­ne oso­bom uro­dzo­nym przed rokiem 1980.

Reflek­tor wyko­na­ny jest z meta­lu i poza nie­wiel­kim śla­da­mi rdzy na obu­do­wie zacho­wał się w bar­dzo dobrym sta­nie. Lam­pa przy­mo­co­wa­na jest do tri­po­da za pomo­cą meta­lo­wej obej­my. Ta z kolei przy­mo­co­wa­na jest po bokach obu­do­wy za pomo­cą 2 meta­lo­wych szyn, dzię­ki któ­rym (odkrę­ca­jąc śru­bę motyl­ko­wą) może­my prze­su­wać reflek­tor w przód / w tył. Do regu­lo­wa­nia jego usta­wie­nia  słu­ży jesz­cze jed­na śru­ba dzię­ki któ­rej może­my regu­lo­wać nachy­le­nie reflek­to­ra wzglę­dem pod­ło­ża. Z tyłu obu­do­wy znaj­du­je się uchwyt, tablicz­ka zna­mio­no­wa oraz śru­ba do regu­la­cji zmien­nej ogni­sko­wej pozwa­la­ją­ca sku­piać bądź roz­pra­szać świa­tło. Pre­zen­to­wa­ny egzem­plarz w ory­gi­na­le świe­cił żarów­ką o mocy 1000W  zamo­co­wa­nej w dużej  meta­lo­wej opraw­ce na żarów­ki o gwin­cie E40. Zain­sta­lo­wa­ny jed­nak został reduk­tor do stan­dar­do­wych gwin­tów E27 sto­so­wa­nych w gospo­dar­stwach domo­wych. Na przo­dzie lam­py zamo­co­wa­ny jest kwa­dra­to­wy uchwyt z  siat­ką zabez­pie­cza­ją­cą, któ­ry słu­ży do insta­lo­wa­nia w lam­pie fil­trów, aby umoż­li­wić świe­ce­nie w róż­nych kolo­rach na potrze­by filmowe/teatralne.

Tri­pod na któ­rym zamo­co­wa­na jest lam­pa pocho­dzi od urzą­dzeń geo­de­zyj­nych, o czym świad­czą szpi­kul­ce koń­czą­ce każ­dą z trzech nóg sta­ty­wu. Aby zwięk­szyć sta­bil­ność i zapo­biec ewen­tu­al­ne­mu “roz­je­cha­niu się” sta­ty­wu każ­da z nóg połą­czo­na jest z sąsia­du­ją­cą za pomo­cą trzech drew­nia­nych wał­ków zakoń­czo­nych meta­lo­wy­mi haczy­ka­mi. Wyso­kość sta­ty­wu regu­lo­wać moż­na  za pomo­cą śrub motyl­ko­wych zoci­ska­ją­cych meta­lo­we obejmy.

W ramach restau­ra­cji powierzch­nia reflek­to­ra zosta­ła pokry­ta kla­rem, a tri­pod został dokład­nie oczysz­czo­ny. Prze­wód został wymie­nio­ny i zain­sta­lo­wa­ny został  na nim sty­lo­wy czar­ny włącz­nik światła.

 

wymiary i dane techniczne:

dłu­gość reflek­to­ra: 60 cm;

sze­ro­kość reflek­to­ra: 28 cm

wyso­kość reflektora:43 cm

zakres regu­la­cji nóg tri­po­da: 60 cm — 120 cm

zakres regu­la­cji wyso­ko­ści całe­go ukła­du 70 cm — 170 cm

prze­wód: czar­ny 350 cm

zasi­la­nie: 230 V

typ żarów­ki: E40E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry