Reflektor filmowy Spefika

1 600 

1 w magazynie

Reflektor sceniczny warszawskiej  Spefika na tripodzie doskonale zaprezentuje się w surowym wnętrzu. Tego typu lampa podkreśli zamiłowanie właściciela wnętrza do kinematografii.

1 w magazynie

Opis

REFLEKTOR FILMOWY SPEFIKA

Reflek­tor fil­mo­wy Spe­fi­ka na meta­lo­wym tri­po­dzie. Lam­pa ta zosta­ła wypro­du­ko­wa­na w latach 60 tych w Wy­twórni Sprzę­tu Fil­mo­we­go „Spe­fi­ka” . W okre­sie tym (spe­cjal­nie, aby nie impor­to­wać sprzę­tu z zacho­du) w zakła­dach na war­szaw­skim Słu­żew­cu urucho­miono pro­duk­cję wyso­kiej kla­sy sprzę­tu fil­mo­we­go, a w szcze­gól­no­ści sprzę­tu oświetleniowe­go, urzą­dzeń do udźwię­ko­wia­nia fil­mów, sprzę­tu mon­ta­żo­we­go, taśmy fil­mo­wej itd.

Lam­pa i sta­tyw wyko­na­ne są z meta­lu, na obu­do­wie reflek­to­ra widocz­ne są licz­ne odpry­ski ory­gi­nal­nej far­by, któ­re nada­ją cha­rak­te­ru vintage.

Lam­pa przy­mo­co­wa­na jest do tri­po­da za pomo­cą meta­lo­wej obej­my, któ­ra pozwa­la na regu­lo­wa­nie nachy­le­nia reflek­to­ra. Kolej­nym punk­tem regu­la­cji jest prze­gub kulo­wy, któ­ry łączy obej­mę reflek­to­ra ze sta­ty­wem. Zwal­nia­jąc śru­bę motyl­ko­wą może­my usta­wić reflek­tor tak aby był lek­ko prze­chy­lo­ny (ok 30 stop­ni) we wszyst­kich kie­run­kach. Kolej­na śru­ba z czar­ną nakręt­ką regu­lu­je wyso­kość kon­struk­cji. Każ­da z trzech nóg sta­ty­wu regu­lo­wa­na jest dwu­stop­nio­wo za pomo­cą śrub motyl­ko­wych. Tri­pod ten ma zakres regu­la­cji jak więk­szość stan­dar­do­wych sta­ty­wów uży­wa­nych w foto­gra­fii i posia­da moż­li­wość wypo­zio­mo­wa­nia lam­py na nie­rów­nym podłożu.

W ramach restau­ra­cji powierzch­nia reflek­to­ra zosta­ła pokry­ta kla­rem, a tri­pod został dokład­nie oczysz­czo­ny. Prze­wód został wymie­nio­ny i zain­sta­lo­wa­ny został  na nim sty­lo­wy czer­wo­no-czar­ny włącz­nik światła.

 

wymiary i dane techniczne:

dłu­gość reflek­to­ra: 14 cm

sze­ro­kość reflek­to­ra: 11 cm

wyso­kość reflek­to­ra: 14,5 cm

zakres regu­la­cji nóg tri­po­da: 42 cm — 120 cm

zakres regu­la­cji wyso­ko­ści całe­go ukła­du 70 cm — 170 cm

prze­wód: czar­ny 380 cm

zasi­la­nie: 230 V

typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry