Skrzynia na sól

1 100 

1 w magazynie

Skrzynia na sól  wykonana z drewna pochodzi prawdopodobnie z Austrii z okresu II wojny światowej. Świadczą o tym wciąż czytelne ponad 70-letnie etykiety w niemieckim języku. Otwierana jest z góry, posiada oryginalne zawiasy i metalowe uchwyty po bokach. Skrzynia doskonale sprawdzi się jako mebel dwu funkcyjny np w sypialni - pojemnik na pościel i siedzisko.

1 w magazynie

Opis

SKRZYNIA NA SÓL

Skrzy­nia na sól jest bar­dzo ory­gi­nal­nym meblem pocho­dzą­cym z okre­su mię­dzy­wo­jen­ne­go. Sądząc po frag­men­tach zacho­wa­nych ety­kiet pocho­dzi z Nie­miec lub Austrii. Na naklej­kach (któ­rych jest w sumie: 3 czy­tel­ne i 2 nie­czy­tel­ne) zacho­wa­ła się dwu­krot­nie data 1944 rok., co może suge­ro­wać że skrzy­nia słu­ży­ła już w cza­sach II woj­ny świa­to­wej. Jej pojem­ność jest w sta­nie pomie­ścić do 150 kg soli, a wyko­na­na jest z drew­na sosno­we­go. Nie zna­my jej histo­rii, ale sądząc po ozna­cze­niu W‑SALZ może pocho­dzić z jed­nej z kopalń soli w oko­li­cach Sal­zbur­ga. Jak powszech­nie wia­do­mo sól i jest jed­nym z naj­waż­niej­szych wystę­pu­ją­cych mine­ra­łów w Austrii wspo­mi­na­ny już za cza­sów zamiesz­ki­wa­nia tych regio­nów przez Cel­tów. To wła­śnie “bia­łe zło­to” było inspi­ra­cją do nada­nia nazwy mia­stu Sal­zburg oraz regio­no­wi Salz­kam­mer­gut.

W ramach reno­wa­cji skrzy­ni cała jej powierzch­nia zosta­ła oczysz­czo­na i poma­lo­wa­na bez­barw­nym lakie­rem. Na spo­dzie zosta­ły przy­mo­co­wa­ne 4 drew­nia­ne nogi.  Posia­da 4 solid­ne meta­lo­we oku­cia, do któ­rych przy­mo­co­wa­na jest otwie­ra­na gór­na pokry­wa. Po bokach przy­mo­co­wa­ne są 2 meta­lo­we uchwy­ty słu­żą­ce do prze­no­sze­nia mebla.

Skrzy­nia dosko­na­le spraw­dzi się jako mebel dwu funk­cyj­ny np w sypial­ni — pojem­nik na pościel i siedzisko.

wymiary i dane techniczne:

  • wyso­kość skrzy­ni: 58 cm
  • sze­ro­kość:  40 cm
  • głę­bo­kość :   52 cm
  • wyso­kość nóżek: 12 cm
  • waga: 12 kg

Może spodoba się również…

Przejdź do góry