Stół postarzany z szufladą rozkładany

950 

Brak w magazynie

Stł z szufladą do postawienia w salonie lub jadalni. Gdy spodziewamy się gości - możemy stół rozłożyć tworząc dodatkowe 4 miejsca

Brak w magazynie

Opis

STÓŁ POSTARZANY Z SZUFLADĄ ROZKŁADANY

Stół posta­rza­ny z szu­fla­dą, któ­ry może słu­żyć zarów­no w jadal­ni jak i w salo­nie. Posia­da moż­li­wość roz­kła­da­nia skrzy­deł w obie stro­ny, przez co moż­na go syme­trycz­nie wydłu­żyć o ok 80 cm. Na środ­ku jed­nej z węż­szych stron zaraz pod bla­tem stro­ny posia­da wysu­wa­ną szufladę.

Restau­ra­cja tego sto­łu była dla nas dużym wezwa­niem, gdyż przy jego odna­wia­niu posta­no­wi­li­śmy ekpe­ry­men­to­wać. Pięk­nie pro­fi­lo­wa­ne nogi sto­łu oraz fron­to­wa stro­na szu­fla­dy zosta­ły oczysz­czo­ne i posta­rzo­ne poprzez nało­że­nie masy do spę­kań oraz zabez­pie­czo­na far­bą akry­lo­wą . Efekt z dale­ka przy­po­mi­na odcho­dze­nie i wykru­sza­nie się sta­rej far­by. Drew­nia­ny blat posia­da dębo­wa okle­inę, któ­ra zosta­ła poma­lo­wa­na bej­cą i dodat­ko­wo zabez­pie­czo­na zosta­ła mato­wym i bez­barw­nym lakierem.

 

stół z szufladą — wymiary i dane techniczne:

 

sze­ro­kość 95 cm

głe­bo­kość:   78 cm

wyso­kość: 73 cm

Może spodoba się również…

Przejdź do góry