Szafa medyczna Hosmet

2 300 

3 w magazynie

Szafa medyczna była kiedyś na wyposażeniu każdego gabinetu pielęgniarskiego. Bardzo minimalistyczny mebel o kilku możliwych zastosowaniach dobrze się zaprezentuje zarówno na tle cegły jak i w towarzystwie drewna.

3 w magazynie

Opis

SZAFA MEDYCZNA HOSMET

Sza­fa medycz­na HOSMET jest meblem eks­po­zy­cyj­nym i pocho­dzi praw­do­po­dob­nie ze szpi­ta­la lub z gabi­ne­tu od szkol­nej pie­lę­gniar­ki. Nie jest nam zna­na histo­ria, któ­rą prze­ży­ły te sza­fy przed dniem kie­dy tra­fi­ły w nasze ręce, lecz w prze­szło­ści nie­jed­no­krot­nie spo­ty­ka­li­śmy je  sto­jąc w kolej­ce w gabi­ne­cie higie­nist­ki w pod­sta­wów­ce, aby za chwi­lę przejść obo­wiąz­ko­we bada­nia okre­so­we — dla nie­któ­rych trauma.

Mode­le, któ­re pre­zen­tu­je­my zosta­ły wyko­na­ne w latach 70-tych  w Spół­dziel­ni Pra­cy Wyro­bów Meta­lo­wych Hosmet w Choj­no­wie i zosta­ły skla­sy­fi­ko­wa­ne jako “Sza­fy do narzędzi”

W naszej ofer­cie mamy DWA iden­tycz­ne egzem­pla­rze, któ­re róż­nią się tyl­ko kolo­rem.  Te ory­gi­nal­ne meble dotar­ły do nas w bar­dzo dobrym sta­nie i reno­wa­cja pole­ga­ła na oczysz­cze­niu i poma­lo­wa­niu  (kolo­ry: pista­cjo­wy i czerń mato­wa) lakie­ra­mi do meta­lu bez poły­sku. W czę­ści prze­szklo­nej są  po dwie szkla­ne pół­ki któ­re moż­na roz­mie­ścić na dowol­nych wyso­ko­ściach zależ­nie od potrzeb. Sze­ścio­stop­nio­wy sys­tem moco­wa­nia półek  pozwa­la na roz­miesz­cze­nie ich na całej wyso­ko­ści mebla w odle­gło­ściach co 13 cm. W czę­ści dol­nej, zamy­ka­nej na osob­ny zamek moż­na zamo­co­wać jed­ną szkla­ną pół­kę w poło­wie wysokości.

Sza­fa posia­da 2 ory­gi­nal­ne zam­ki do któ­rych mamy klu­cze, tak że dosko­na­le nada­je się rów­nież do prze­cho­wy­wa­nia rze­czy do któ­rych chce­my ogra­ni­czyć dostęp. Jest to bar­dzo mini­ma­li­stycz­ny mebel wyko­na­ny z meta­lu i szkła a jed­no­cze­śnie bar­dzo funk­cjo­nal­ny i uni­wer­sal­ny, gdyż moż­na w nim prze­cho­wy­wać książ­ki lub wyeks­po­no­wać eks­po­na­ty kolek­cjo­ner­skie. Sza­fa spraw­dzi się zarów­no jako biblio­te­ka jak, zamy­ka­ny na klu­czyk barek jak i sza­fa za ręcz­ni­ki i kosme­ty­ki w łazience

 

wymiary i dane techniczne:

  • wyso­kość cał­ko­wi­ta: 171 cm
  • sze­ro­kość:  60 cm
  • głę­bo­kość :   38 cm
  • wyso­kość nóżek: 17 cm

Może spodoba się również…

Przejdź do góry