Szafa medyczna Spoina Lublin

3 999 

1 w magazynie

Szafa medyczna była kiedyś na wyposażeniu każdego gabinetu pielęgniarskiego. Bardzo minimalistyczny mebel o kilku możliwych zastosowaniach dobrze się zaprezentuje zarówno na tle cegły jak i w towarzystwie drewna.

1 w magazynie

Opis

SZAFA MEDYCZNA — kolor szary

Sza­fa medycz­na pocho­dzą­ca z szpi­ta­la lub z gabi­ne­tu od szkol­nej pie­lę­gniar­ki. Nie są nam zna­ne histo­rię, któ­re prze­ży­ły te sza­fy przed dniem kie­dy tra­fi­ły w nasze ręce, lecz w prze­szło­ści nie­jed­no­krot­nie spo­ty­ka­li­śmy je np sto­jąc w kolej­ce w gabi­ne­cie higie­nist­ki w pod­sta­wów­ce, aby za chwi­lę przejść obo­wiąz­ko­we bada­nia okresowe.

Mode­le, któ­re pre­zen­tu­je­my zosta­ły wyko­na­ne w latach 80-tych w  nie­ist­nie­ją­cej już Spół­dziel­ni Pra­cy Sprzę­tu Medycz­ne­go Spo­ina. W ofer­cie Spo­iny moż­na było zna­leźć np. usta­lacz odłam­ków kości, haczyk krta­nio­wy, dźwi­gnie sto­ma­to­lo­gicz­ne, nóż poro­do­wy, trój­gra­niec, czte­ro­gra­niec, pusz­ka schim­mel­bu­scha i pro­dziż elek­trycz­ny. W latach 70–80 tych róż­ne­go rodza­ju instru­men­ty i narzę­dzia medycz­ne eks­por­to­wa­ne były zarów­no do kra­jów Euro­py wschod­niej i zachod­niej jak i do Azji, Afry­ki i USA . Nie­ste­ty zakład nie prze­trwał pró­by cza­su i obec­nie spół­dziel­nia jest w sta­nie likwidacji.

W naszej ofer­cie mamy już tyl­ko sza­ry model.  Mebel dotarł do nas w bar­dzo dobrym sta­nie i reno­wa­cja pole­ga­ła na oczysz­cze­niu i poma­lo­wa­niu  (kolor: jasny sza­ry) lakie­rem do meta­lu bez poły­sku. W szaf­ce uzu­peł­ni­li­śmy pozio­me pół­ki ze szkła z szli­fo­wa­ny­mi kra­wę­dzia­mi. Mebel posia­da  trzy pół­ki któ­re moż­na roz­mie­ścić na dowol­nych wyso­ko­ściach zależ­nie od potrzeb. Dzie­wię­cio­stop­nio­wy sys­tem moco­wa­nia półek  pozwa­la na roz­miesz­cze­nie ich na całej wyso­ko­ści mebla w odle­gło­ściach co 16 cm. Wszyst­kie srebr­ne ele­men­ty mecha­ni­zmu zamy­ka­nia oraz wie­sza­ki posia­da­ją ory­gi­nal­nie zacho­wa­ną war­stwę chromu.

Na wyso­ko­ści oko­ło 20 cm od gór­nej kra­wę­dzi zamo­co­wa­ne są trzy meta­lo­we wie­sza­ki w odle­gło­ści 25 cm od sie­bie. Sza­fa posia­da ory­gi­nal­ne obra­ca­ne klam­ki i zam­ki, tak­że dosko­na­le nada­je się do prze­cho­wy­wa­nia rze­czy do któ­rych chce­my ogra­ni­czyć dostęp. Jest to bar­dzo mini­ma­li­stycz­ny mebel wyko­na­ny z meta­lu i szkła a jed­no­cze­śnie bar­dzo funk­cjo­nal­ny i uni­wer­sal­ny, gdyż moż­na w nim prze­cho­wy­wać książ­ki, wyeks­po­no­wać  kolek­cję skle­ja­nych mode­li pojaz­dów. Sza­fa spraw­dzi się zarów­no jako biblio­te­ka jak, zamy­ka­ny na klu­czyk barek jak i sza­fa za ręcz­ni­ki i kosme­ty­ki w łazience.

 

Nie­ste­ty nie posia­da­my zdjęć sza­fy w kolo­rze sza­rym, dla­te­go przy­pad­ku zain­te­re­so­wa­nia dośle­my fot­ki mailem

 

szafa medyczna — wymiary i dane techniczne:

  • wyso­kość: 178 cm
  • sze­ro­kość:  94 cm
  • głę­bo­kość :   46 cm
  • wyso­kość nóżek: 12 cm

Może spodoba się również…

Przejdź do góry