Szafka nocna drewniana

1 100 

1 w magazynie

Szafka nocna ze stylowymi przetarciami. Posiada trzy szuflady i przestrzeń na większe przedmioty. Nadaje się do postawienia zarówno w sypialni i przedpokoju.

1 w magazynie

Opis

SZAFKA NOCNA DREWNIANA

Szaf­ka noc­na mogą­ca słu­żyć zarów­no w sypial­ni jak i mebel do posta­wie­nia w przed­po­ko­ju na na drob­ne rze­czy, któ­re zazwy­czaj zabie­ra­my ze sobą. Szaf­ka posia­da trzy szu­fla­dy ze sta­lo­wy­mi uchwy­ta­mi (zabez­pie­czo­ny­mi lakie­rem bez­barw­nym) oraz prze­strzeń na więk­sze rze­czy zamy­ka­na drzwicz­ka­mi. Nie mamy infor­ma­cji na temat jej pocho­dze­nia, ale mebel w prze­szło­ści był kil­ku­krot­nie malo­wa­ny. Aby nadać jej cha­rak­te­ru mebel został potrak­to­wa­ny tech­ni­ką prze­cie­ra­nia tak­że na jej powierzch­ni widocz­ne są w róż­nych miej­scach poszcze­gól­ne war­stwy nanie­sio­nych w prze­szło­ści farb.   Na gór­nej powierzch­ni oraz na fron­cie jed­nej z szu­flad zosta­ły nanie­sio­ne tech­ni­ką deco­upa­ge wzo­ry przy­po­mi­na­ją­ce liście roślin. Cała powierzch­nia drew­nia­na zabez­pie­czo­na zosta­ła lakie­rem bez­barw­nym o nie­wi­docz­nej struk­tu­rze. Szaf­ka jest bar­dzo funk­cjo­nal­na i dosko­na­le wpa­su­je się we wnę­trze zarów­no loftu jak i miesz­ka­nia w kamienicy

szafka nocna — wymiary i dane techniczne:

 • wyso­kość: 77 cm
 • sze­ro­kość gór­ne­go bla­tu 49,5 cm
 • głę­bo­kość gór­ne­go bla­tu:   34,5 cm
 • sze­ro­kość szu­fla­dy 36,5 cm
 • głę­bo­kość szu­fla­dy 29 cm
 • wyso­kość szu­fla­dy 9 cm
 • prze­strzeń pod szu­fla­da­mi ma nastę­pu­ją­ce wymiary: 
  • sze­ro­kość 36 cm;
  • głę­bo­kość 28,5 cm;
  • wyso­kość 30 cm

Może spodoba się również…

Przejdź do góry