Szafka zamykana na kluczyk z półkami

1 300 

1 w magazynie

Bardzo ciekawa szafka zamykana na kluczyk. Można w niej trzymać zarówno buty w przedpokoju jak i dokumenty w biurze, lub czasopisma w poczekalni.

1 w magazynie

Opis

SZAFKA ZAMYKANA DREWNIANA

Szaf­ka zamy­ka­na z dołu do góry drew­nia­ną “har­mo­nij­ką” poprzez pod­nie­sie­nie fron­to­wych drzwi, któ­re są do pew­ne­go stop­nia ela­stycz­ne i zawi­ja­ją się w dol­nej czę­ści szaf­ki. Prze­krę­ce­nie klu­cza w zam­ku jed­no­cze­śnie zamy­ka dostęp jak i zwal­nia blo­ka­dę. Mecha­nizm nie posia­da żad­nych spo­wal­nia­czy dla­te­go chcąc otwo­rzyć szaf­kę naj­le­piej trzy­mać drzwi za uchwyt umiesz­czo­ny u góry tak aby drzwi nie zsu­nę­ły się gwał­tow­nie pod wpły­wem swo­je­go cię­ża­ru. W środ­ku posia­da moż­li­wość zamon­to­wa­nia 4 szu­fla­dek, któ­re moż­na roz­mie­ścić zależ­nie od potrzeb w 5 prze­strze­niach na wyso­ko­ści od 25 do 66 cm. Szaf­ka na swo­jej zewnętrz­nej powierzch­ni zosta­ła poma­lo­wa­na z prze­tar­cia­mi na kolor sza­ro-nie­bie­skim. Jest to bar­dzo funk­cjo­nal­ny i zara­zem ory­gi­nal­ny mebel któ­ry moż­na wyko­rzy­stać na wie­le spo­so­bów. Moż­na go zasto­so­wać zarów­no w domu jak i w biu­rze lub w miej­scu gdzie chce­my ogra­ni­czyć dostęp do jego zawartości.

szafka zamykanana — wymiary i dane techniczne:

  • wyso­kość: 85cm
  • sze­ro­kość :  54 cm
  • głę­bo­kość :   40 cm

Może spodoba się również…

Przejdź do góry