Wisząca lampa przemysłowa PREDOM-MESKO

940 

Brak w magazynie

Wisząca lampa przemysłowa PREDOM-MESKO model ORP-125E z 1990 roku. W przeszłości przeznaczona była do oświetlania hal bydgoskich zakładów chemicznych i wojskowych ZACHEM

Brak w magazynie

Opis

WISZĄCA LAMPA PRZEMYSŁOWA

Wiszą­ca  lam­pa prze­my­sło­wa wypro­du­ko­wa­na zosta­ła w roku 1990 w  Zakła­dy Meta­lo­we im. Gen. Wła­dy­sła­wa Sikor­skie­go  PREDOM-MESKO w Skar­ży­sku-Kamien­nej. Obec­nie Mesko S.A. jest jed­nym z zakłą­dów Pol­skiej Gru­py Zbro­je­nio­wej (PGZ) i pro­du­ku­je świa­to­wej kla­sy wyro­by i zespo­ły do wszyst­kich rodza­jów amu­ni­cji i rakiet, uży­wa­nych przez woj­sko pol­skie i woj­ska NATO.  Histo­ria fir­my ma już pra­wie 100 lat i w prze­szło­ści zaj­mo­wa­ła się głów­nie pro­duk­cją pro­duk­cji zme­cha­ni­zo­wa­ne­go sprzę­tu gospo­dar­stwa domowego

Model ORP 125E prze­zna­czo­ny był do oświe­tla­nia hal byd­go­skich zakła­dów che­micz­nych i woj­sko­wych ZACHEM ( w cza­sie woj­ny fabry­ka nazy­wa­ła się DAG Fabrik Brom­berg )

Lam­pa skła­da się z dwu­czę­ścio­wej obu­do­wy zro­bio­nej z bla­chy meta­lo­wej. Obie czę­ści połą­czo­ne są ze sobą spe­cjal­ny­mi klam­ra­mi. Po ich roz­łą­cze­niu moż­na zde­mon­to­wać wewnętrz­ny szkla­ny klosz aby np. wymie­nić żarów­kę. Wewnątrz klo­sza znaj­du­ję się dość dłu­ga por­ce­la­no­wa opraw­ka przy­sto­so­wa­na żaró­wek o gwin­cie E27. Nad gór­nej czę­ści obu­do­wy znaj­du­je się tablicz­ka, na któ­rej zacho­wa­ły się frag­men­ty napi­sów pozwa­la­ją­ce ziden­ty­fi­ko­wać nazwę pro­du­cen­ta oraz rok pro­duk­cji. Na samej górze znaj­du­je się pusz­ka z róż­ny­mi ozna­cze­nia­mi z otwo­rem słu­żą­cym  do powie­sze­nia lam­py. Cała obu­do­wa od zewnątrz jest oczysz­czo­na z zacho­wa­niem jej pier­wot­ne­go suro­we­go cha­rak­te­ru. Od wewnątrz lam­pa zosta­ła poma­lo­wa­na na biało

Posia­da­my 4 takie lam­py zacho­wa­ne w dobrym sta­nie. Powierzch­nia obu­do­wy jest nie­re­gu­lar­na. Posia­da licz­ne prze­tar­cia, odbar­wie­nia i nie­wiel­kie zary­so­wa­nia, któ­re pod­kre­śla­ją prze­my­sło­wy cha­rak­ter lampy .

wymiary i dane techniczne:

  • wyso­kość : 50 cm
  • śred­ni­ca  : 48,5 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry