Warunki reklamacji towaru zakupionego w serwisie restauracjalamp.pl

  1. Pod­czas odbie­ra­nia prze­sył­ki od kurie­ra nale­ży spraw­dzić, czy opa­ko­wa­nie nie zosta­ło naru­szo­ne lub uszko­dzo­ne. Jeże­li prze­sył­ka nosi śla­dy naru­sze­nia lub uszko­dze­nia — nale­ży spo­rzą­dzić pro­to­kół w obec­no­ści kurie­ra. Jest to waru­nek nie­zbęd­ny w przy­pad­ku uszko­dzeń mechanicznych.
  2. Jeże­li po otrzy­ma­niu towa­ru klient znaj­dzie w nim wady tech­nicz­ne lub uszko­dze­nia powsta­łe pod­czas dosta­wy, powi­nien skon­tak­to­wać się za pomo­cą poniż­sze­go for­mu­la­rza lub mailo­wo na adres reklamacje@restauracjalamp.pl w celu usta­le­nia spo­so­bu roz­pa­trze­nia rekla­ma­cji. Wszel­kie rekla­ma­cje roz­pa­try­wa­ne są naj­póź­niej w cią­gu 30 dni robo­czych od ich wpły­nię­cia. Towar uszko­dzo­ny zosta­nie napra­wio­ny lub wymie­nio­ny na inny, a jeśli będzie to już nie­moż­li­we (na przy­kład z powo­du wyczer­pa­nia zapa­sów), sklep zwró­ci nabyw­cy rów­no­war­tość ceny pro­duk­tu lub zaofe­ru­je mu inne, dostęp­ne w skle­pie towa­ry do wyboru.
  3. Rekla­ma­cje doty­czą­ce róż­ni­cy w wyglą­dzie towa­ru zamó­wio­ne­go z otrzy­ma­ny­mi, któ­re wyni­ka­ją z róż­ni­cy w usta­wie­niu para­me­trów moni­to­ra Klien­ta, w szcze­gól­no­ści róż­ni­cy w bar­wach i odcie­niach mate­ria­łów, z któ­rych został wyko­na­ny przed­miot, nie sta­no­wią pod­sta­wy do rekla­ma­cji towaru.
  4. W przy­pad­ku uzna­nia rekla­ma­cji kosz­ty zwią­za­ne z ode­sła­niem towa­ru rekla­mo­wa­ne­go zosta­ną zwró­co­ne na poda­ny przez Kupu­ją­ce­go nr rachun­ku ban­ko­we­go w ter­mi­nie 7 dni od daty roz­pa­trze­nia reklamacji.