Salon  Aka­de­mia Papa­ver to jeden z naj­lep­szych salo­nów fry­zjer­skich w Byd­gosz­czy. Prze­cho­dząc koło nie­go nawet nie będziesz tego świadoma/świadomy, gdyż salon nie jest ozna­czo­ny żad­nym szyl­dem i zewnętrz­ną rekla­mą. Pocz­ta pan­to­flo­wa i ilość klien­tów powra­ca­ją­cych zapeł­nia­ją regu­lar­nie kalen­darz, a kolej­ne wol­ne ter­mi­ny na zapi­sy są odle­głe w czasie.

Salon poło­żo­ny jest w sty­lo­wej kamie­ni­cy w cen­trum Byd­gosz­czy. Sto­sun­ko­wo oszczęd­ny wystrój wnę­trza i ludzie tam pra­cu­ją­cy two­rzą kli­mat, któ­ry spra­wia że moż­na poczuć się tam jak w domu. Dla­cze­go aka­de­mia — ponie­waż  dzia­łal­ność, któ­rą pro­wa­dzą  (poza sze­ro­ko poję­tym fry­zjer­stwem) to rów­nież szko­le­nia doty­czą­ce tech­nik i tren­dów poja­wia­ją­cych się w strzy­że­niach, kolo­ry­za­cji i sty­li­za­cji włosów.

Reali­zu­jąc ich zamó­wie­nie zawie­si­li­śmy tam kil­ka lamp wiszą­cych (głów­nie prze­my­sło­wych: cze­cho­sło­wac­kiej fir­my Elek­tro­svit (typ 24 401 ) wypro­du­ko­wa­nych na począt­ku lat 70 przez  z myślą o wnę­trzach hal fabrycz­nych i infra­struk­tu­ry kole­jo­wej) oraz lam­pę noży­co­wą z roz­su­wa­ną har­mo­nij­ką, któ­ra pięk­nie  oświe­tla pół­kę z kosme­ty­ka­mi fryzjerskimi.

Z myślą o posze­rze­niu pola do eks­po­zy­cji kosme­ty­ków przy­go­to­wa­li­śmy stół zro­bio­ny ze sta­rej ław­ki szkol­nej, w któ­rej blat zastą­pi­li­śmy gru­bą szy­bą, a do kon­struk­cji nośnej doda­li­śmy kółka.