Nasze realizacje

Od począt­ku naszej dzia­łal­no­ści tra­fia­ją do nas zarów­no oso­by pry­wat­ne jak i fir­my usłu­go­we, któ­rych wła­ści­cie­le cenią mini­ma­lizm, zami­ło­wa­nie do sta­re­go wzor­nic­twa oraz łącz­nie meta­lu z drew­nem. Odre­stau­ro­wa­ne u nas lam­py i meble naj­czę­ściej tra­fia­ją do miesz­kań w kamie­ni­cach oraz w loftach. Sami chęt­nie dora­dzi­my w dobo­rze odpo­wied­nich ele­men­tów pod­czas aran­żo­wa­nia prze­strze­ni. Poni­żej pre­zen­tu­je­my wybra­ne wnę­trza, w któ­rych zna­la­zły zasto­so­wa­nie nasze obiekty.