Regulamin sklepu internetowego RESTAURACJA LAMP

Sklep inter­ne­to­wy pod adre­sem http://restauracjalamp.pl/sklep pro­wa­dzo­ny jest przez SALON AKADEMIA PAPAVER Tomasz Bro­no­wic­ki przy al. Ada­ma Mic­kie­wi­cza 3 / 1 w Byd­gosz­czy, numer NIP 753–190-72–97, numer REGON 532428341, wpis do ewi­den­cji dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej nr 106282 pro­wa­dzo­nej przez Pre­zy­den­ta Mia­sta Byd­gosz­czy, rachu­nek ban­ko­wy o nume­rze 67 1750 0012 0000 0000 3514 8302 (pro­wa­dzo­ny przez Raif­fe­isen) zwa­nym dalej Administratorem.

Niniej­szy regu­la­min okre­śla warun­ki funk­cjo­no­wa­nia i korzy­sta­nia ze skle­pu inter­ne­to­we­go zwa­ne­go dalej Ser­wi­sem, pra­wa i obo­wiąz­ki oraz zakres odpo­wie­dzial­no­ści Admi­ni­stra­to­ra oraz Użyt­kow­ni­ków. Każ­dy Użyt­kow­nik zwa­ny dalej Klien­tem może podej­mo­wać czyn­no­ści zwią­za­ne z zaku­pem dowol­ne­go towa­ru po uprzed­nim wyra­że­niu zgo­dy i akcep­ta­cji wszyst­kich posta­no­wień regulaminu.

§1 Infor­ma­cje ogólne

 1. Ser­wis pro­wa­dzi sprze­daż za pośred­nic­twem sie­ci Inter­net. Zamó­wie­nia moż­na skła­dać 24 godzi­ny na dobę z wyjąt­kiem przerw tech­nicz­nych i konserwacyjnych.
 2. Klien­tem może być peł­no­let­nia oso­ba fizycz­na, oso­ba praw­na lub jed­nost­ka orga­ni­za­cyj­na nie posia­da­ją­ca oso­bo­wo­ści prawnej.
 3. Warun­kiem świad­cze­nia usług przez Ser­wis jest zapo­zna­nie się z Regu­la­mi­nem oraz akcep­ta­cja wszyst­kich jego postanowień.
 4. Ser­wis ofe­ru­je pro­duk­ty uży­wa­ne bez ory­gi­nal­nych opakowań.
 5. Zamiesz­czo­ne w Ser­wi­sie zdję­cia towa­rów mogą nie­znacz­nie róż­nić się kolo­rem od oryginałów.
 6. Wszel­kie pra­wa do marek oraz zna­ków towa­ro­wych pre­zen­to­wa­nych w Ser­wi­sie nale­żą do ich wła­ści­cie­li i obję­te są ochro­ną wyni­ka­ją­cą z prze­pi­sów pol­skie­go oraz mię­dzy­na­ro­do­we­go prawa.
 7. W przy­pad­ku nie­któ­rych towa­rów zamiesz­czo­nych w skle­pie, pomi­mo ich pier­wot­ne­go spe­cja­li­stycz­ne­go prze­zna­cze­nia, Admi­ni­stra­tor zastrze­ga, że towa­ry te mają prze­zna­cze­nie wyłącz­nie deko­ra­cyj­ne i do nor­mal­ne­go użyt­ku. Nie powin­ny być sto­so­wa­ne dla celów spe­cja­li­stycz­nych, gdyż nie posia­da­ją żad­nych cer­ty­fi­ka­tów dopusz­cza­ją­cych je do takie­go sto­so­wa­nia (doty­czy to np lamp prze­ciw­wy­bu­cho­wych, reflek­to­rów fil­mo­wych, lamp i mebli medycznych)

§2 Zamó­wie­nia

 1. Zamó­wie­nia przyj­mo­wa­ne są poprzez for­mu­larz zaku­po­wy umiesz­czo­ny na każ­dej pod­stro­nie Ser­wi­su z danym pro­duk­tem, dro­gą tele­fo­nicz­ną oraz mailo­wą. Do reali­za­cji zamó­wie­nia koniecz­nie jest poda­nie adre­su dosta­wy (imię i nazwi­sko, uli­ca oraz numer domu i miesz­ka­nia, kod pocz­to­wy, mia­sto) oraz danych kon­tak­to­wych (imię i nazwi­sko, tele­fon, e‑mail).
 2. W momen­cie zło­że­nia zamó­wie­nia Klient zawie­ra umo­wę sprze­da­ży zama­wia­nych towa­rów z Administratorem
 3. W przy­pad­ku poda­nia nie­praw­dzi­wych lub nie­peł­nych danych  — Admi­ni­stra­tor skon­tak­tu­je się z Kupu­ją­cym w celu ich uzu­peł­nie­nia lub spro­sto­wa­nia. W przy­pad­ku bra­ku moż­li­wo­ści kon­tak­tu Ser­wis może odstą­pić od umo­wy sprzedaży.
 4. Przy­ję­cie zamó­wie­nia do reali­za­cji nastę­pu­je po otrzy­ma­niu potwier­dze­nia pozy­tyw­nej auto­ry­za­cji z sys­te­mu płat­no­ści w Ser­wi­sie lub po zaksię­go­wa­niu płat­no­ści na kon­cie Administratora.
 5. Roz­po­czę­cie reali­za­cji zamó­wie­nia potwier­dza­ne jest przez Ser­wis dro­gą mailową.
 6. W przy­pad­ku bra­ku zama­wia­ne­go towa­ru, jeże­li zapła­ta zosta­ła doko­na­na z góry, zwrot należ­no­ści nastą­pi nie­zwłocz­nie na kon­to Klien­ta, z któ­re­go płat­ność zosta­ła doko­na­na lub na inne wska­za­ne przez Klien­ta kon­to ban­ko­we) W przy­pad­ku nie­do­stęp­no­ści czę­ści towa­rów obję­tych zamó­wie­niem Admi­ni­sta­tor skon­tak­tu­je się z Klien­tem, któ­ry podej­mie decy­zje o spo­so­bie reali­za­cji zamó­wie­nia (czę­ścio­wa reali­za­cja, wydłu­że­nie cza­su ocze­ki­wa­nia lub anu­lo­wa­nie cało­ści zamówienia).

§3 Ceny towarów

 1. Wszyst­kie ceny poda­wa­ne są w zło­tych pol­skich i zawie­ra­ją poda­tek VAT. Cena poda­na przy każ­dym towa­rze jest wią­żą­ca w chwi­li zło­że­nia przez Klien­ta zamówienia.
 2. Admi­ni­stra­tor zastrze­ga sobie pra­wo do zmian cen i opi­sów towa­rów znaj­du­ją­cych się w ofer­cie Serwisu.
 3. Ceny pro­duk­tów nie zawie­ra­ją infor­ma­cji na temat kosz­tów prze­sył­ki oraz ewen­tu­al­nych opłat cel­nych. War­tość zama­wia­nych towa­rów wraz z kosz­ta­mi trans­por­tu widocz­ne są w for­mu­la­rzu na stro­nie inter­ne­to­wej Ser­wi­su przed zakoń­cze­niem pro­ce­su zamó­wie­nia przez Klienta.

§4 Płat­no­ści

 1. Spo­so­by płat­no­ści w Serwisie: 
  • za pośred­nic­twem ser­wi­su tpay.com (daw­ne Transferuj.pl).
  • tra­dy­cyj­nym prze­le­wem ban­ko­wym bez­po­śred­nio na kon­to Ser­wi­su. Nr rachun­ku: 67 1750 0012 0000 0000 3514 8302 (pro­wa­dzo­ny przez Raiffeisen)
 2. Para­go­ny fiskal­ne wysy­ła­ne są wraz z towa­rem w for­mie wydru­ku z kasy fiskal­nej. W przy­pad­ku, gdy Klient chce otrzy­mać Fak­tu­rę VAT — jest  on zobo­wią­za­ny prze­słać za pośred­nic­twem for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go lub e‑mailem wła­ści­we dane fir­my wraz z nume­rem NIP. Fak­tu­ry wysy­ła­ne są w for­mie listo­wej lub przez e‑mail w for­mie załącz­ni­ka PDF zależ­nie od woli Klienta.

§5 Kosz­ty i ter­mi­ny dostawy

 1. Prze­sył­ki dostar­cza­my za pośred­nic­twem firm kurier­skich lub dedy­ko­wa­ne­go trans­por­tu pozy­ski­wa­ne­go z giełd transportowych.
 2. Ser­wis gwa­ran­tu­je nada­nie towa­ru do 48 godzin od momen­tu zaksię­go­wa­nia należ­no­ści na kon­cie Admi­ni­stra­to­ra za wyjąt­kiem pro­duk­tów któ­re wyma­ga­ją dodat­ko­we­go przy­go­to­wa­nia lub prze­ro­bie­nia na życze­nie klien­ta. Wyjąt­kiem są urlo­py, o któ­rych admi­ni­stra­tor poin­for­mu­ję klien­ta pod­czas skła­da­nia zamó­wie­nia w Ser­wi­sie. Infor­ma­cje o prze­rwach w wysył­kach zamiesz­cza­ne są rów­nież w aktu­al­no­ściach ser­wi­su i na por­ta­lach społecznościowych.
 3. Admi­ni­stra­tor nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za opóź­nie­nia w reali­za­cji zamó­wie­nia leżą­cych po stro­nie fir­my kurierskiej.
 4. Koszt dosta­wy do innych niż Pol­ska kra­jów jest wyce­nia­ny według aktu­al­ne­go cen­ni­ka wybra­nej przez Klien­ta fir­my kurierskiej

§6 Zwro­ty

 1. Zgod­nie z Usta­wą z 30 maja 2014 roku “O pra­wach kon­su­men­ta” Klient może zwró­cić towar w cią­gu 14 dni od daty jego otrzy­ma­nia, bez poda­nia przy­czy­ny zwrotu.
 2. Warun­kiem doko­na­nia zwro­tu jest ode­sła­nie towa­ru w nie­na­ru­szo­nym sta­nie. Towar musi być kom­plet­ny z dowo­dem zaku­pu, posia­dać ory­gi­nal­ne opa­ko­wa­nie, nie może nosić żad­nych śla­dów użyt­ko­wa­nia. Zwrot należ­no­ści za ode­sła­ny towar doko­ny­wa­ny jest prze­le­wem ban­ko­wym na nr rachun­ku poda­ny przez Klien­ta w cią­gu 7 dni od daty otrzy­ma­nia zwra­ca­ne­go towa­ru. W takim przy­pad­ku Klient pono­si kosz­ty ode­sła­nia towa­ru, któ­re zosta­ną potrą­co­ne przez Ser­wis w momen­cie zwro­tu należności.
 3. Aby sko­rzy­stać z pra­wa odstą­pie­nia od umo­wy zawar­tej na odle­głość kon­su­ment powi­nien zło­żyć sto­sow­ne oświad­cze­nie (link do wzo­ru oświad­cze­nia) oraz przed­sta­wić dowód zaku­pu. Doku­men­ty te moż­na zło­żyć wysy­ła­jąc e‑mail na adres reklamacje@restauracjalamp.pl, lub dro­gą pocz­to­wą na adres: SALON AKADEMIA PAPAVER Tomasz Bro­no­wic­ki, al. Mic­kie­wi­cza 3/1, 85–071 Byd­goszcz. Zwra­ca­ny towar nale­ży ode­słać na adres: SALON AKADEMIA PAPAVER Tomasz Bro­no­wic­ki, al. Mic­kie­wi­cza 3/1, 85–071 Bydgoszcz

§7 Rekla­ma­cje

 1. Przy odbio­rze prze­sył­ki nale­ży spraw­dzić, czy opa­ko­wa­nie nie zosta­ło naru­szo­ne lub uszko­dzo­ne. Jeże­li prze­sył­ka nosi śla­dy naru­sze­nia lub uszko­dze­nia — nale­ży spo­rzą­dzić pro­to­kół w obec­no­ści kurie­ra. Jest to nie­zbęd­ne w przy­pad­ku docho­dze­nia rosz­czeń od przewoźnika.
 2. Jeże­li po otrzy­ma­niu towa­ru klient znaj­dzie w nim wady tech­nicz­ne lub uszko­dze­nia powsta­łe pod­czas dosta­wy, powi­nien skon­tak­to­wać się mailo­wo na adres reklamacje@restauracjalamp.pl w celu usta­le­nia spo­so­bu roz­pa­trze­nia rekla­ma­cji. Wszel­kie rekla­ma­cje roz­pa­try­wa­ne są naj­póź­niej w cią­gu 30 dni robo­czych od ich wpły­nię­cia. Towar uszko­dzo­ny zosta­nie napra­wio­ny lub wymie­nio­ny na inny, a jeśli będzie to już nie­moż­li­we (na przy­kład z powo­du wyczer­pa­nia zapa­sów), sklep zwró­ci nabyw­cy rów­no­war­tość ceny pro­duk­tu lub zaofe­ru­je mu inne, dostęp­ne w skle­pie towa­ry do wyboru.
 3. Rekla­ma­cje doty­czą­ce róż­ni­cy w wyglą­dzie towa­ru zamó­wio­ne­go z otrzy­ma­ny­mi, któ­re wyni­ka­ją z róż­ni­cy w usta­wie­niu para­me­trów moni­to­ra Klien­ta, w szcze­gól­no­ści róż­ni­cy w bar­wach i odcie­niach mate­ria­łów, z któ­rych został wyko­na­ny przed­miot, nie sta­no­wią pod­sta­wy do rekla­ma­cji towaru.
 4. W przy­pad­ku uzna­nia rekla­ma­cji kosz­ty zwią­za­ne z ode­sła­niem towa­ru rekla­mo­wa­ne­go zosta­ną zwró­co­ne na poda­ny przez Kupu­ją­ce­go nr rachun­ku ban­ko­we­go w ter­mi­nie 7 dni od daty roz­pa­trze­nia reklamacji.

§8 Poza­są­do­we spo­so­by roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji i docho­dze­nia rosz­czeń oraz zasa­dy dostę­pu do tych procedur

 1. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia przez Klien­ta będą­ce­go kon­su­men­tem z poza­są­do­wych spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji i docho­dze­nia rosz­czeń oraz zasa­dy dostę­pu do tych pro­ce­dur dostęp­ne są w sie­dzi­bach oraz na stro­nach inter­ne­to­wych powia­to­wych (miej­skich) rzecz­ni­ków kon­su­men­tów, orga­ni­za­cji spo­łecz­nych, do któ­rych zadań sta­tu­to­wych nale­ży ochro­na kon­su­men­tów, Woje­wódz­kich Inspek­to­ra­tów Inspek­cji Han­dlo­wej oraz pod nastę­pu­ją­cy­mi adre­sa­mi inter­ne­to­wy­mi Urzę­du Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Klient będą­cy kon­su­men­tem posia­da nastę­pu­ją­ce przy­kła­do­we moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia z poza­są­do­wych spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji i docho­dze­nia roszczeń:

2.1 Klient upraw­nio­ny jest do zwró­ce­nia się do sta­łe­go polu­bow­ne­go sądu kon­su­menc­kie­go, o któ­rym mowa w art. 37 usta­wy z dnia 15 grud­nia 2000 r. o Inspek­cji Han­dlo­wej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnio­skiem o roz­strzy­gnię­cie spo­ru wyni­kłe­go z zawar­tej Umo­wy Sprze­da­ży. Regu­la­min orga­ni­za­cji i dzia­ła­nia sta­łych polu­bow­nych sądów kon­su­menc­kich okre­śla roz­po­rzą­dze­nie mini­stra spra­wie­dli­wo­ści z dnia 25 wrze­śnia 2001 r. w spra­wie okre­śle­nia regu­la­mi­nu orga­ni­za­cji i dzia­ła­nia sta­łych polu­bow­nych sądów kon­su­menc­kich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

2.2. Klient upraw­nio­ny jest do zwró­ce­nia się do woje­wódz­kie­go inspek­to­ra Inspek­cji Han­dlo­wej, zgod­nie z art. 36 usta­wy z dnia 15 grud­nia 2000 r. o Inspek­cji Han­dlo­wej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnio­skiem o wsz­czę­cie postę­po­wa­nia media­cyj­ne­go w spra­wie polu­bow­ne­go zakoń­cze­nia spo­ru mię­dzy Klien­tem, a Sprze­daw­cą. Infor­ma­cja na temat zasad i try­bu pro­ce­du­ry media­cji pro­wa­dzo­nej przez woje­wódz­kie­go inspek­to­ra Inspek­cji Han­dlo­wej dostęp­na jest w sie­dzi­bach oraz na stro­nach inter­ne­to­wych poszcze­gól­nych Woje­wódz­kich Inspek­to­ra­tów Inspek­cji Handlowej.

2.3. Klient może uzy­skać bez­płat­ną pomoc w spra­wie roz­strzy­gnię­cia spo­ru mię­dzy Klien­tem, a Sprze­daw­cą, korzy­sta­jąc tak­że z bez­płat­nej pomo­cy powia­to­we­go (miej­skie­go) rzecz­ni­ka kon­su­men­tów lub orga­ni­za­cji spo­łecz­nej, do któ­rej zadań sta­tu­to­wych nale­ży ochro­na kon­su­men­tów (m.in. Fede­ra­cja Kon­su­men­tów, Sto­wa­rzy­sze­nie Kon­su­men­tów Pol­skich). Pora­dy udzie­la­ne są pod przez Fede­ra­cję Kon­su­men­tów pod bez­płat­nym nume­rem info­li­nii kon­su­menc­kiej 800 007 707 oraz przez Sto­wa­rzy­sze­nie Kon­su­men­tów Pol­skich pod adre­sem ema­il porady@dlakonsumentow.pl.

§9 Poli­ty­ka Prywatności

 1. SALON AKADEMIA PAPAVER Tomasz Bro­no­wic­ki  jako Admi­ni­stra­tor danych dba o bez­pie­czeń­stwo udo­stęp­nio­nych danych. Dane te są szcze­gól­nie chro­nio­ne i zabez­pie­czo­ne przed dostę­pem osób nieupoważnionych.
 2. Dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne są przez Admi­ni­stra­to­ra zgod­nie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 usta­wy o ochro­nie danych oso­bo­wych. Pod­sta­wą prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych jest zgo­da Klien­ta, jak rów­nież usta­wo­we upo­waż­nie­nie do prze­twa­rza­nia danych nie­zbęd­nych w celu reali­za­cji oraz roz­li­cze­nia usług świad­czo­nych przez Administratora.
 3. Oso­by fizycz­ne nie­pro­wa­dzą­ce w ramach Ser­wi­su dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w celu reje­stra­cji, powin­ny wypeł­nić for­mu­larz reje­stra­cyj­ny poprzez poda­nie: swo­je­go imie­nia i nazwi­ska, adre­su dosta­wy zamó­wie­nia, adre­su e‑mail, nume­ru tele­fo­nu kon­tak­to­we­go, nazwy, pod któ­rą oso­ba reje­stru­ją­ca zamie­rza wystę­po­wać w Ser­wi­sie oraz hasła. W przy­pad­ku reje­stra­cji oso­by fizycz­nej korzy­sta­ją­cej z Ser­wi­su w związ­ku z pro­wa­dzo­ną dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą, oso­by praw­nej oraz jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­nej w celu reje­stra­cji wyma­ga­ny­mi dany­mi są: nazwa, pod któ­rą pod­miot ten zamie­rza wystę­po­wać w Ser­wi­sie oraz hasła, a tak­że : imię i nazwi­sko, adres e‑mail, numer tele­fo­nu kon­tak­to­we­go, numer kon­ta ban­ko­we­go, peł­ną nazwę (fir­my) pod­mio­tu reje­stro­wa­ne­go, numer NIP oraz adres jego sie­dzi­by wraz z nazwą kra­ju. Poda­nie jakich­kol­wiek danych oso­bo­wych jest dobro­wol­ne. Poda­nie powy­żej wymie­nio­nych danych jest koniecz­ne do zawar­cia z Admi­ni­stra­to­rem umo­wy o świad­cze­nie usług w ramach Serwisu.
 4. Admi­ni­stra­tor zapew­nia Klien­tom, w szcze­gól­no­ści, pra­wo wglą­du do wła­snych danych, pra­wo żąda­nia aktu­ali­za­cji danych oraz pra­wo wnie­sie­nia sprze­ci­wu w przy­pad­kach okre­ślo­nych w prze­pi­sach tej usta­wy. Klient ma pra­wo do usu­nię­cia swo­ich danych oso­bo­wych z bazy danych Ser­wi­su, w tym celu obo­wią­za­ny jest wysłać na adres ema­il daneosobowe@restauracjalamp.pl sto­sow­ną wia­do­mość. Admi­ni­stra­tor może odmó­wić usu­nię­cia danych Klien­ta, jeże­li ten nie ure­gu­lo­wał wszyst­kich należ­no­ści wobec Admi­ni­stra­to­ra, naru­szył Regu­la­min bądź obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy pra­wa, a zacho­wa­nie danych jest nie­zbęd­ne do wyja­śnie­nia tych oko­licz­no­ści i usta­le­nia odpo­wie­dzial­no­ści Klienta.
 5. Dane poda­wa­ne przez Klien­ta są zbie­ra­ne i wyko­rzy­sty­wa­ne do reali­za­cji zamó­wień, celów księ­go­wych, pre­zen­to­wa­nia aktu­al­nej ofer­ty Ser­wi­su dro­gą mailo­wą (w przy­pad­ku wyra­że­nia na to zgo­dy) oraz do kon­tak­to­wa­nia się z Klien­tem w ramach obsłu­gi Ser­wi­su oraz do innych czyn­no­ści zwią­za­nych z wyko­ny­wa­niem umo­wy sprze­da­ży w ramach Serwisu.
 6. Dane Użyt­kow­ni­ków mogą być udo­stęp­nia­ne pod­mio­tom upraw­nio­nym do ich otrzy­ma­nia na mocy obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów pra­wa, w tym wła­ści­wym orga­nom wymia­ru spra­wie­dli­wo­ści. Dane oso­bo­we Użyt­kow­ni­ków mogą być prze­ka­zy­wa­ne pod­mio­tom trze­cim w przy­pad­kach wska­za­nych przez Admi­ni­stra­to­ra i za zgo­dą Użyt­kow­ni­ka. Admi­ni­stra­tor wyko­rzy­stu­je adre­sy IP zbie­ra­ne w trak­cie połą­czeń inter­ne­to­wych w celach tech­nicz­nych, zwią­za­nych z admi­ni­stra­cją ser­we­ra­mi. Ponad­to adre­sy IP słu­żą do zbie­ra­nia ogól­nych, sta­ty­stycz­nych informacji.