Restau­ra­cja Lamp powsta­ła z pasji do wzor­nic­twa prze­my­sło­we­go i użyt­ko­we­go w XX wie­ku. Przy­go­dę z wyszu­ki­wa­niem sta­rych lamp i ory­gi­nal­nych mebli roz­po­czę­li­śmy już kil­ka lat temu urzą­dza­jąc wła­sne prze­strze­nie życio­we. Z cza­sem ilość pozy­ska­nych eks­po­na­tów prze­ro­sła moż­li­wość wyko­rzy­sta­nia ich we wła­snych miesz­ka­niach. Decy­zję o poka­za­niu efek­tów naszej pra­cy na zewnątrz przy­pie­czę­to­wa­ło zna­le­zie­nie atrak­cyj­ne­go lokum w sute­re­nie jed­nej z zabyt­ko­wych kamie­nic w cen­trum Bydgoszczy.
Fir­mę two­rzą 3 oso­by, któ­rych zain­te­re­so­wa­nia, umie­jęt­no­ści i oso­bo­wo­ści two­rzą uzu­peł­nia­ją­cą się mie­szan­kę wizjo­ner­sko – wyko­naw­czą. Więk­szość czyn­no­ści restau­ra­cyj­nych wyko­nu­je­my na miej­scu w spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nym do tego warsz­ta­cie. Malo­wa­nie dużych meta­lo­wych ele­men­tów i tapi­ce­ro­wa­nie zle­ca­my spraw­dzo­nym koope­ran­tom. Wszyst­kie rze­czy, któ­re publi­ku­je­my na tej stro­nie sami foto­gra­fu­je­my i opisujemy.
W naszej ofer­cie posia­da­my ponad 300 lamp i ponad 100 róż­nych mebli, z któ­rych więk­szość jest już przy­go­to­wa­na do sprze­da­ży. Wycho­dząc naprze­ciw klien­tom, któ­rzy posia­da­ją uszko­dzo­ne lam­py lub meble (i nie chcą się ich pozby­wać) ofe­ru­je­my rów­nież usłu­gi renowacyjne.

Jeże­li wła­śnie przypomniałaś/eś sobie, że gdzieś w piw­ni­cy lub w maga­zy­nie fir­my, w któ­rej pra­cu­jesz zale­ga jakiś bez­u­ży­tecz­ny mebel lub lam­pa – zrób zdję­cia i skon­tak­tuj się z nami. Być może będzie­my zain­te­re­so­wa­ni zakupem.

Zapra­sza­my do regu­lar­ne­go odwie­dza­nia naszej stro­ny, gdyż ofe­ro­wa­ny przez nas asor­ty­ment roz­ra­sta się z każ­dym tygodniem.

Michał Lutrzy­kow­ski

Poniż­sze zdję­cia por­tre­to­we zro­bi­ła nam Ania Łuka­sze­wicz.

TOMEK

Zało­ży­ciel fir­my, wizjo­ner i oso­bo­wość wie­lo­wy­mia­ro­wa. Od wie­lu lat kupu­je sta­re lam­py i meble wszę­dzie tam,  gdzie aku­rat go nogi ponio­są. Ma nie­by­wa­ły zmysł arty­stycz­ny i potra­fi dostrzec poten­cjał w lam­pach i meblach nawet gdy są uszko­dzo­ne lub pokry­te kil­ko­ma war­stwa­mi sta­rej far­by. Jego zami­ło­wa­nie do pop-artu skut­ku­je tym, że pod­czas pro­ce­su restau­ra­cji obiek­tów wpro­wa­dza nie­kon­wen­cjo­nal­ne roz­wią­za­nia este­tycz­ne. Lubi eks­pe­ry­men­to­wać z for­ma­mi i przy­wią­zu­je nie­by­wa­łą uwa­gę do deta­li. Repre­zen­tu­je przed­się­bior­stwo na zewnątrz, ale jed­no­cze­śnie kie­dy trze­ba — wska­ku­je w ciu­chy robo­cze i chwy­ta za narzę­dzia. Poza Restau­ra­cją Lamp pro­wa­dzi jeden z naj­lep­szych salo­nów fry­zjer­skich w Byd­gosz­czy Salon Aka­de­mia Papa­ver oraz jest współ­twór­cą plat­for­my zrze­sza­ją­cej śro­do­wi­sko nur­ko­we Dive­r’s Guide.

MICHAŁ

Prak­tyk z doświad­cze­niem w róż­nych dzie­dzi­nach. Na potrze­by chwi­li sta­je się foto­gra­fem, copyw­ri­te­rem, spe­cja­li­stą od social mediów, zaopa­trze­niow­cem i han­dlow­cem. Jego rola w Restau­ra­cji Lamp to ogar­nia­nie tema­tów w taki spo­sób aby wszyst­ko posu­wa­ło się naprzód i każ­dy miał co robić. Cho­dzi i prze­szka­dza innym zada­jąc dużo pytań po czym ana­li­zu­je i dzia­ła. Odpo­wia­da za kształt stro­ny www  oraz wszyst­kie na niej zdję­cia pro­duk­to­we i opi­sy.  Ska­nu­je rynek i tren­dy oraz odpo­wia­da za dzia­ła­nia mar­ke­tin­go­we. Lubi poje­chać cza­sa­mi w sza­lo­ną podróż. Poza pra­cą z lam­pa­mi gra na basie w regu­lar­nie kon­cer­tu­ją­cym alter­na­tyw­no-hipho­po­wym skła­dzie B.O.K oraz zaj­mu­je się mon­ta­żem i obrób­ką mul­ti­me­diów w swo­im Labo­ra­to­rium Rucho­mych Obrazków.

ROBERT

Dosko­na­ły przy­kład czło­wie­ka “zło­tej rącz­ki”. Podej­mu­je się wszel­kich wyzwań reno­wa­cyj­nych i napraw­czych. Zazwy­czaj szyb­ko usta­la listę rze­czy nie­zbęd­nych, aby spro­stać kolej­nym sza­lo­nym pomy­słom wizjo­ner­skim. Naj­waż­niej­sze jest jed­nak to, że pod­cho­dzi do kolej­nych zadań z uśmie­chem, zaan­ga­żo­wa­niem i mini­ma­li­zu­je ryzy­ko poraż­ki. Naj­pierw myśli potem dzia­ła. Nie są mu obce żad­ne pra­ce warsz­ta­to­we od obrób­ki drew­na po spa­wa­nie kon­struk­cji meta­lo­wych. Jest naj­bar­dziej zor­ga­ni­zo­wa­ną oso­bą z naszej trój­ki, cze­go naj­lep­szą wizy­tów­ką jest porzą­dek w jakim utrzy­mu­je swój warsz­tat pra­cy. Naj­lep­szą for­mą odpo­czyn­ku po pra­cy są dla nie­go wyciecz­ki rowe­ro­we w miej­sca gdzie może kon­tem­plo­wać pięk­no ota­cza­ją­cej nas przyrody.