Atelier

Nasza pra­cow­nia i show room znaj­du­ją się w sece­syj­nej kamie­ni­cy w cen­trum Byd­gosz­czy wybu­do­wa­nej w 1906 roku. Lokal w sute­re­nie, któ­ry zaj­mu­je­my w prze­szło­ści był min. domem publicz­nym, pie­kar­nią i salo­nem samo­cho­do­wym. Na powierzch­ni ponad 230 m² znaj­du­ją się 3 pomiesz­cze­nia prze­zna­czo­ne do eks­po­zy­cji oraz warsz­tat w któ­rym odna­wia­my i prze­ra­bia­my nasze lam­py i meble. Two­rząc naszą prze­strzeń sta­ra­li­śmy się utwo­rzyć miej­sce któ­re cha­rak­te­rem jest spój­ne z suro­wym i prze­my­sło­wym wzor­nic­twem naszych eksponatów.