Stara lampa biurkowa stylowa

700 

1 w magazynie

Stara lampa biurkowa wyprodukowana w latach 60-tych.

1 w magazynie

Opis

STARA LAMPA BIURKOWA

Sta­ra lam­pa biur­ko­wa pocho­dzi z lat 60-tych. Posia­da sztyw­ne lek­ko wygię­te ramię przy­mo­co­wa­ne do żeliw­nej pod­sta­wy. Na koń­cu ramie­nia znaj­du­je się zabez­pie­czo­ny lakie­rem klosz któ­re­go kąt nachy­le­nia moż­na regu­lo­wać (ok 30 stop­ni). Regu­lo­wa­ny jest rów­nież kąt nachy­le­nia ramie­nia do pod­ło­ża w zakre­sie (+/- 45 stop­ni). Taki zakres regu­la­cji choć nie jest duży — pozwa­la jed­nak dokład­nie oświe­tlić miej­sce pra­cy a dodat­ko­wo stwa­rza moż­li­wość doświe­tla­nia z róż­nych kątów .

wymiary i dane techniczne:

  • śred­ni­ca klo­sza: 15cm
  • wymia­ry pod­sta­wy: 20 cm x 11 cm (w naj­szer­szym miejscu)
  • wyso­kość max: 60 cm
  • prze­wód: czar­ny 180 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry