Helion Arnstadt lampa stojąca biurkowa.

950 

Brak w magazynie

Lampa stojąca z dwustopniową regulacją ustawienia klosza. Zaprojektowana  przez związaną z Bauhaus'em Marianne Brandt dla przedsiębiorstwa Helion VEB Leuchtenbau w mieście Arnstadt. Pochodzi z lat 50-tych ubiegłego stulecia. Lampka została bardzo starannie odnowiona i pomalowana. Posiada dwustopniową regulację ustawienia klosza. Charakteryzuje się pięknym designem.

Brak w magazynie

Opis

Helion Arnstadt lampa na biurko.

Helion Arn­stadt lam­pa wypro­du­ko­wa­na przez fir­mę  VEB Leuch­ten­bau w mie­ście Arn­stadt. Model ten pocho­dzi z lat pięć­dzie­sią­tych ubie­głe­go stu­le­cia i  został zapro­jek­to­wa­ny przez Marian­ne Brandt. Ta awan­gar­do­wa pro­jek­tant­ka była abso­swent­ką weimar­skiej szko­ły Bau­haus. Zna­na jest głów­nie z pro­jek­to­wa­nia przed­mio­tów użyt­ku domo­we­go, lecz rów­no­le­gle zaj­mo­wa­ła się rów­nież fotografią.

 

W naszym zbio­rze posia­da­my ten uni­ka­to­wy eglem­plarz, któ­ry inspi­ro­wał wie­lu póź­niej­szych pro­jek­tan­tów. Głów­ną zale­tą lam­py jest pięk­ny, oszczęd­ny i ele­ganc­ki design oraz zaan­ga­żo­wa­nie z jakim pode­szli­śmy do restau­ra­cji lam­py. Lam­pa ta jest regu­lo­wa­na przy pod­sta­wie oraz przy klo­szu, gdzie zain­sta­lo­wa­ny został prze­gub kulo­wy. Dzię­ki dwu­stop­nio­wej regu­la­cji może­my uzy­skać zarów­no doświe­tle­nie powierzch­ni zarów­no pod i obok klo­sza. W lam­pie został wymie­nio­ny kabel na ple­cio­ny bia­ło brą­zo­wy. Włącz­nik zacho­wał się ory­gi­nal­ny. Całość powierzch­ni zosta­ła oczysz­czo­na i poma­lo­wa­na od zewnątrz na kolor czar­ny w poły­sku. Wnę­trze klo­sza i zewnętrz­na jego kra­wędź poma­lo­wa­na zosta­ła na bia­ło. Ramię wyko­na­ne jest z alu­mi­nium i zosta­ło dokład­nie oczysz­czo­ne. Na samej górze klo­sza widocz­na jest nazwa producenta.

 

wymiary i dane techniczne:

 

  • śred­ni­ca klo­sza: 25 cm
  • śred­ni­ca pod­sta­wy: 18 cm
  • wyso­kość: 46 cm
  • prze­wód: bia­ło brą­zo­wy 160 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

 

 

Przejdź do góry