Lampa fabryczna do powieszenia

750 

Brak w magazynie

Solidna i zwarta w swojej budowie lampa przemysłowa doskonale zaprezentuje w minimalistycznym otoczeniu

Brak w magazynie

Opis

LAMPA FABRYCZNA PODSUFITOWA

Lam­pa fabrycz­na oświe­tla­ła w prze­szło­ści zapew­ne jakąś halę pro­duk­cyj­ną lub magazyn.

Praw­do­po­dob­nie zosta­ła wypro­du­ko­wa­na w latach 80-tych. Ma bar­dzo zwar­tą for­mę, a jej powierzch­nia nosi śla­dy rdzy i paty­ny. Lam­pa zosta­ła dokład­nie oczysz­czo­na, i nie posia­da żad­nych zna­ków (oprócz nume­ru na środ­ku szkla­nej czę­ści), na pod­sta­wie któ­rych moż­na było by okre­ślić jej pocho­dze­nie.  Lam­pa wyko­na­na jest z meta­lu nato­miast gór­ny zaczep jest żeliw­ny. Aby wymie­nić żarów­kę nale­ży zde­mon­to­wać szkla­ną część klo­sza, któ­ra osa­dzo­na jest na meta­lo­wej obrę­czy. Przy­mo­co­wa­na zapię­ciem ze śru­bą motyl­ko­wą. Ist­nie­je rów­nież moż­li­wość roz­łą­cze­nia czę­ści środ­ko­wej od gór­nej. W lam­pie tej zacho­wa­ły się wszyst­kie ory­gi­nal­ne elementy.

Lampa fabryczna wisząca — wymiary i dane techniczne:

 

  • wyso­kość : 54 cm
  • śred­ni­ca  : 38 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

 

 

Przejdź do góry