Wisząca lampa industrialna ORZ-10

1 100 

Brak w magazynie

Wisząca lampa industrialna  wyprodukowana w latach 60-tych w Zakładach Metalowych im. Gen. Władysława Sikorskiego  PREDOM-MESKO w Skarżysku-Kamiennej.  Można było ją zobaczyć w jednej z ostatnich części przygód z agentem 007 Jamesem Bondem "Spectre".

Brak w magazynie

Opis

WISZĄCA LAMPA INDUSTRIALNA

Wiszą­ca lam­pa indu­strial­na przy­po­mi­na­ją­ca kształ­tem i deta­la­mi nie­miec­ką łódź pod­wod­ną U‑boot.  Zosta­ła wypro­du­ko­wa­na w  Zakła­dach Meta­lo­wych im. Gen. Wła­dy­sła­wa Sikor­skie­go  PREDOM-MESKO w Skar­ży­sku-Kamien­nej.  Obec­nie Mesko S.A. jest jed­nym z zakła­dów Pol­skiej Gru­py Zbro­je­nio­wej (PGZ) i pro­du­ku­je świa­to­wej kla­sy wyro­by i zespo­ły do wszyst­kich rodza­jów amu­ni­cji i rakiet, uży­wa­nych przez woj­sko pol­skie i woj­ska NATO.  Histo­ria fir­my ma już pra­wie 100 lat i w prze­szło­ści zaj­mo­wa­ła się głów­nie pro­duk­cją pro­duk­cji zme­cha­ni­zo­wa­ne­go sprzę­tu gospo­dar­stwa domowego.

Model ORZ-10 wypro­du­ko­wa­ny był w latach 60-tych i prze­zna­czo­ny był do oświe­tla­nia hal byd­go­skich zakła­dów che­micz­nych i woj­sko­wych ZACHEM ( w cza­sie woj­ny fabry­ka nazy­wa­ła się DAG Fabrik Brom­berg ). Z cie­ka­wo­stek — moż­na było ją zoba­czyć w naj­now­szej czę­ści przy­gód z agen­tem 007 Jame­sem Bon­dem “Spec­tre”

Lam­pa zbu­do­wa­na jest na bazie solid­nej meta­lo­wej opra­wy świetl­nej. Prze­zna­czo­na jest do oświe­tla­nia hal fabrycz­nych z dużych wyso­ko­ści. Wewnątrz obu­do­wy zamo­co­wa­na jest por­ce­la­no­wa opraw­ka na żarów­ki o gwin­cie E40. Moż­li­we jest zamo­co­wa­nia reduk­to­ra do stan­dar­do­wych gwin­tów E27 sto­so­wa­nych w gospo­dar­stwach domowych.

Pro­po­nu­je­my powie­sić lam­pę za pomo­cą 2 łań­cu­chów, któ­re przy­cze­pio­ne są do uchwy­tów w gór­nej czę­ści obudowy

W naszej kolek­cji posia­da­my ponad 50 takich lamp z. Na chwi­lę obec­ną odre­stau­ro­wa­ne są 2 wzor­co­we egzem­pla­rze w dwóch warian­tach ( dru­gi wariant tań­szy o 200 zł od poda­nej ceny):

  1. Wewnętrz­na stro­na klo­sza (oraz zewnętrz­na dol­na kra­wędź) zosta­ła szpa­chlo­wa­na i poma­lo­wa­na bia­łą far­bą, nato­miast na zewnętrz­nej stro­nie został nało­żo­ny lakier bez­barw­ny, aby zacho­wać moc­no prze­my­sło­wy cha­rak­ter lam­py. Opraw­ka porcelanowa
  2. Wewnętrz­na stro­na klo­sza  bez szpa­chli (posia­da nie­re­gu­lar­ną powierzch­nię) i bez poma­lo­wa­nej na bia­ło dol­nej zewnętrz­nej kra­wę­dzi, nato­miast na zewnętrz­nej stro­nie został nało­żo­ny lakier bez­barw­ny, aby zacho­wać moc­no prze­my­sło­wy cha­rak­ter lam­py. Opraw­ka w tej wer­sji zosta­ła wyko­na­na z metalu.

Na spe­cjal­ne zamó­wie­nie może­my przy­go­to­wać lam­py szpa­chlo­wa­ne od wewnętrz­nej stro­ny oraz  w dowol­nym warian­cie kolo­ry­stycz­nym. Przy takim zamó­wie­niu pro­si­my o kon­takt w celu usta­le­nia warun­ków i ter­mi­nów reali­za­cji zlecenia.

wymiary i dane techniczne:

  • wyso­kość: 42 cm
  • sze­ro­kość: 60 cm
  • głą­bo­kość: 44 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E40

Może spodoba się również…

Przejdź do góry