Lampa grzybek na biurko

550 

Brak w magazynie

Lampa grzybek na biurko wyprodukowana została w Polsce w latach 70-tych. Model ten doskonale nadaje się na szafkę nocną lub biurko.

Brak w magazynie

Opis

LAMPA GRZYBEK NA BIURKO

Lam­pa grzy­bek na biur­ko wypro­du­ko­wa­na zosta­ła w Pol­sce w latach 70-tych. Model ten ze wzglę­du na kształt klo­sza przy­po­mi­na grzy­ba i dosko­na­le nada­je się na szaf­kę noc­ną lub biur­ko. Meta­lo­wy aba­żur osa­dzo­ny jest na kie­li­chu wysta­ją­cym z trzpie­nia za pomo­cą blasz­ki — kątow­ni­ka.  Pod­sta­wa i aba­żur połą­czo­ne są ze sobą meta­lo­wym trzpie­niem skła­da­ją­cym się z czę­ści chro­mo­wa­nej i wyżej wspo­mnia­ne­go kie­li­cha. Ele­men­ty chro­mo­wa­ne przy pod­sta­wie i na środ­ku aba­żu­ru zosta­ły wypo­le­ro­wa­ne. Oba mode­le róż­ni­cą się tyl­ko tym, że na jed­nej z nich jest kla­sycz­ny mały  włącznik/wyłącznik umiej­sco­wio­ny na pod­sta­wie, nato­miast na dru­giej włącz­nik znaj­du­je się na kablu. Na spo­dzie lam­py widocz­ne są infor­ma­cje mówią­cych o pro­duk­cie.. Klosz od wewnątrz ma kolor bia­ły. Lam­py posia­da­ją śla­dy drob­nych zadrapań.

 

wymiary i dane techniczne:

  • śred­ni­ca aba­żu­ru: 36 cm
  • wyso­kość lam­py: 40 cm
  • śred­ni­ca pod­sta­wy: 17 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry