lampka wężowa biurkowa

720 

1 w magazynie

Lampa wężowa biurkowa nadaje się też na szafkę nocną. Jest niewielkich rozmiarów i posiada regulowany abażur, który można odpowiednio ustawić przy nocnym czytaniu.

1 w magazynie

Opis

LAMPKA WĘŻOWA BIURKOWA

Lamp­ka wężo­wa biur­ko­wa nie­wiel­kich roz­mia­rów wypro­du­ko­wa­na zosta­ła praw­do­po­dob­nie w Pol­sce w cza­sach PRLu. Klosz zamo­co­wa­ny jest na wężo­wym ramie­niu dzię­ki cze­mu swo­bod­nie moż­na regu­lo­wać jego usta­wie­nie.  Pod­sta­wa i klosz posia­da ory­gi­nal­ny lakier, któ­ry został zakon­ser­wo­wa­ny przez nas poli­tu­rą. Na powierzch­nia lam­py zie­lo­nej posia­da nie­wiel­kie zadra­pa­nia. Na górze klo­sza znaj­du­ją się małe otwo­ry słu­żą­ce do odpro­wa­dza­nia cie­płe­go powie­trza. W środ­ku ory­gi­nal­na por­ce­la­no­wa opraw­ka. Włącz­nik znaj­du­je się na pod­sta­wie. Prze­wód elek­trycz­ny ory­gi­nal­ny z ory­gi­nal­ną wtycz­ką do kon­tak­tu. Wypo­le­ro­wa­ny chrom z widocz­ny­mi ubytkami.

wymiary i dane techniczne:

  • śred­ni­ca klo­sza: 13,5 cm
  • głę­bo­kość klo­sza: 16 cm
  • wyso­kość lam­py max : 45 cm
  • śred­ni­ca pod­sta­wy: 17 cm
  • prze­wód nie­bie­ski: 180 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry