PROMIENNIK CIEPLNY OSRAM VITALUX

890 

1 w magazynie

Lampa, która pierwotnie miała zastosowanie w medycynie jako promiennik. Może służyć zarówno jako kinkiet lub lampa na biurko.

1 w magazynie

Opis

PROMIENNIK CIEPLNY VITALUX G 101

Pro­mien­nik ciepl­ny VITALUX G 101 to model lam­py medycz­nej wypro­du­ko­wa­ny  dla prze­my­słu medycz­ne­go w latach 60-tych przez jed­ne­go z czo­ło­wych obec­nie pro­du­cen­tów oświe­tle­nia OSRAM (czy­li połą­czo­nych sił firm: Auer-Gesel­l­schaft, AEG oraz Sie­mens & Hal­ske AGli). Pier­wot­nie zasto­so­wa­nie miał w medy­cy­nie jako pro­mien­nik, któ­re­go natę­że­nie pro­mie­ni UV moż­na było regu­lo­wać poprzez zbli­ża­nie i odda­la­nie żarów­ki od naświe­tla­ne­go miejsca.

Obec­nie lam­pa przy­sto­so­wa­na jest do oświe­tla­nia zarów­no jako kin­kiet jak i lam­pa sto­ją­ca. Od wewnętrz­nej stro­ny pod­sta­wy posia­da zaczep umoż­li­wia­ją­cy powie­sze­nie jej na ścia­nie. Klosz lam­py moż­na  regu­lo­wać zmie­nia­jąc jego kąt usta­wie­nia wzglę­dem pod­sta­wy. Całość obu­do­wy zosta­ła wyko­na­na z alu­mi­nium dzię­ki cze­mu lam­pa jest sto­sun­ko­wo lek­ka i moż­na ją powie­sić na ścia­nie z pły­ty kar­ton-gip­so­wej. Ramię będą­ce jedy­nym drew­nia­nym ele­men­tem zosta­ło zabez­pie­czo­ne bia­łym woskiem, nato­miast pozo­sta­łe zosta­ły dokład­nie oczysz­czo­ne. Chro­mo­wa­ny od wewnętrz­nej stro­ny klosz został wypo­le­ro­wa­ny. Włącz­nik znaj­du­je się na kablu od lampy.

 

wymiary i dane techniczne:

 

  • śred­ni­ca klo­sza: 33,5 cm
  • śred­ni­ca pod­sta­wy: 17,5 cm
  • wyso­kość r: 53 cm
  • głę­bo­kość: max 36 cm
  • prze­wód: czar­ny oplot 180 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Informacje dodatkowe

Waga 5 kg
Wymiary 40 × 40 × 70 cm
kolor

czarny, biały

Może spodoba się również…

Przejdź do góry