Nasza oficjalna strona właśnie wystartowała.

Wita­my na naszej nowej ofi­cjal­nej stro­nie www.restauracjalamp.pl. Nazwa nasza pocho­dzi od odre­stau­ro­wy­wa­nia sta­rych, uży­wa­nych przed­mio­tów i nie ma żad­nych kuli­nar­nych kono­ta­cji. Jeże­li lubisz prze­my­sło­wy design, a w szcze­gól­no­ści lam­py i meble pocho­dzą­ce z róż­nych miejsc uży­tecz­no­ści publicz­nej — to miej­sce jest dla Cie­bie. Nasz ser­wis cały czas dosko­na­li­my i doda­je­my nowe eks­po­na­ty, któ­rych w sumie mamy już ponad 400 sztuk. Wszyst­kie zdję­cia i opi­sy są nasze­go autor­stwa. Cza­sa­mi jed­nak nie mamy infor­ma­cji o pocho­dze­niu nie­któ­rych obiek­tów. Jeże­li tra­fisz na jakieś błę­dy lub wiesz wię­cej o jakiejś lam­pie lub meblu — będzie­my wdzięcz­ni, jeże­li nas o tym poin­for­mu­jesz

Jeże­li szu­kasz kon­kret­nej lam­py lub mebla — napisz do nas lub zadzwoń, gdyż może się oka­zać że mamy tą rzecz w naszym maga­zy­nie, a jesz­cze nie ma jej w naszym skle­pie. Wszyst­kie rze­czy któ­re zoba­czysz w tym ser­wi­sie możesz obej­rzeć na wła­sne oczy (o ile w mię­dzy cza­sie nie zosta­ną sprze­da­ne w naszym salo­nie na Mic­kie­wi­cza 3 w Byd­gosz­czy. Zapra­sza­my do nasze­go ser­wi­su, zapra­sza­my do nasze­go salonu.