Kon­se­kwent­nie wcho­dzi­my na kolej­ne social media. Zapra­sza­my do śle­dze­nia nasze­go pro­fi­lu na insta­gra­mie. Znaj­dziesz tam foto­re­la­cję doku­men­tu­ją­cą powsta­wa­nie i wybra­ne lam­py oraz meble z naszej oferty.