Lampa Polam Wilkasy przeciwwybuchowa

950 

1 w magazynie

Lampa przeciwwybuchowa z osłoną z fabryki w Wilkasach koło Giżycka doskonale zaprezentuje się w towarzystwie starego drewnianego stołu w dużym salonie lub kuchni zaprojektowanej w stylu industrialnym.

1 w magazynie

Opis

LAMPA POLAM WILKASY — model OWP-200

Lam­pa Polam Wil­ka­sy model OWP 200 to  repre­zen­tant­ka serii lamp ze wzmoc­nio­ny­mi i zabez­pie­czo­ny­mi opra­wa­mi świetl­ny­mi sto­so­wa­ny­mi w stre­fach zagro­że­nia wybu­chem gazu lub pyłu. Tego typu oświe­tle­nie sto­so­wa­no zarów­no w dużych zakła­dach prze­my­sło­wych z bran­ży che­micz­nej, pali­wo­wej i prze­my­słu wydo­byw­cze­go oraz w małych fir­mach takich jak np. lakier­nie, mły­ny, tar­ta­ki czy kotłow­nie węglowo-koksowe.

Egzem­plarz ten pocho­dzi z Zakła­dów Sprzę­tu Oświe­tle­nio­we­go “POLAMWILKASY”. Lam­py z serii OWP są mniej­sze od bar­dzo podob­nych rów­nież prze­ciw­wy­bu­cho­wych lamp ozna­czo­nych jako OMP. Fir­ma Polam jest jed­nym z pio­nie­rów pro­duk­cji prze­my­sło­we­go oświe­tle­nia w naszym kra­ju. Krót­ki opis prze­kształ­ceń tych zakłą­dów znaj­dziesz tutaj.

W gór­nej czę­ści żeliw­nej obu­do­wy znaj­du­je się “pusz­ka” na któ­rej wid­nie­ją infor­ma­cję o pro­du­cen­cie oraz inne para­me­try. Na samej górze znaj­du­je się otwór, przez któ­ry moż­na prze­ło­żyć lin­kę lub hak, abu powie­sić lam­pę. Alu­mi­nio­wa część klo­sza lam­py pozo­sta­ła w ory­gi­nal­nym srebr­nym kolo­rze, a  w ramach restau­ra­cji  zosta­ła dokłąd­nie oczysz­czo­na. Aby wymie­nić żarów­kę nale­ży odkrę­cić 4 śru­by trzy­ma­ją­ce meta­lo­wy kaga­niec zabez­pie­cza­ją­cy wewnętrz­ny szkla­ny klosz oraz zwol­nić dodat­ko­we zabez­pie­cze­nie łączą­ce 2 czę­ści żeliw­ne czę­ści kon­struk­cji obu­do­wy. Latwo dostać się nie jest, ale w koń­cu jest to lam­pa prze­ciw­wy­bu­cho­wa. Wewnątrz klo­sza zain­sta­lo­wa­na jest biła por­ce­la­no­wa opraw­ka dość dużych roz­mia­rów, któ­ra przy­sto­so­wa­na jest do stan­dar­do­wych żarówek.

wymiary i dane techniczne:

 

wyso­kość : 28 cm

śred­ni­ca : 38 cm

zasi­la­nie: 230 V

typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry