Bankierka Horax

1 250 

1 w magazynie

Bankierka Horax to lampa biurkowa na sztywnym ramieniu dająca skupione światło. Posiada większość oryginalnych elementów. Wyprodukowana w latach 30-tych w Niemczech  jest kolejnym w naszym zbiorze reprezentantem szkoły Bauhausu.

1 w magazynie

Opis

BANKIERKA HORAXLAMPA NA BIURKO

Ban­kier­ka HORAX (nazwa pro­du­cen­ta) to potocz­na nazwa lam­py z klo­szem o spe­cy­ficz­nym podłuż­nym kształ­cie dają­ca inten­syw­ne sku­pio­ne świa­tło. Lam­pa zosta­ła wypro­du­ko­wa­na w latach 30-tych w Niem­czech i jest kolej­nym repre­zen­tan­tem szko­ły Bau­hau­su. Jeże­li lam­pa ta w prze­szło­ści była wyko­rzy­sta­na zgod­nie z jej nazwą — zapew­ne “widzia­ła” ona wię­cej pie­nię­dzy niż nie­je­den z nas.

Jest to bar­dzo prak­tycz­na lam­pa do noc­nej pra­cy przy biur­ku za spra­wą klo­sza, któ­re­go kon­struk­cja pozwa­la oświe­tlić pożą­da­ny obszar na biur­ku nie ośle­pia­jąc przy tym oso­by znaj­du­ją­cej się w pobli­żu. Lam­pa posia­da motyl­ko­wy (obra­ca­ny) włącz­nik umiej­sco­wio­ny przy meta­lo­wej opraw­ce (oba ele­men­ty wyda­ją się być ory­gi­nal­ne). Cięż­ka żeliw­na pod­sta­wa sta­bi­li­zu­je lam­pę, a ramię przy­mo­co­wa­ne jest do pod­sta­wy za pomo­cą spe­cjal­nej pro­wad­ni­cy. Na koń­cu ramie­nia znaj­du­je się  ema­lio­wa­ny klosz któ­ry moż­na obra­cać wokół wła­snej osi nie­mal o 360 stop­ni. Klosz od zewnątrz poma­lo­wa­ny jest na ciem­ną zie­leń, od wewnątrz na bia­ło. Na boku klo­sza zacho­wa­ło się logo pro­du­cen­ta — nie­miec­kiej manu­fak­tu­ry HORAX napi­sa­ne lakie­rem w kolo­rze zło­ta. Pod­sta­wa i ramię posia­da licz­ne odpry­ski ory­gi­nal­nej far­by. W ramach reno­wa­cji całość powierzch­ni zosta­ła oczysz­czo­na i wypo­le­ro­wa­na. Wymie­nio­ny został kabel.  Kabel i wtycz­ka zosta­ły wymie­nio­ne na egzem­pla­rze dosko­na­le pasu­ją­ce do kli­ma­tu lampy.

 

wymiary i dane techniczne:

  • wymia­ry klo­sza: 23 x 15 x 8 cm
  • wymia­ry pod­sta­wy: 19 cm x 11 cm
  • wyso­kość: 48 cm
  • prze­wód: czar­ny 180 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry