Lampa biurkowa ZAOS ST‑5

700 

Brak w magazynie

Lampa biurkowa ZAOS model St-5 pochodzi z lat 70-tych i jest przykładem niepowtarzalnego wzornictwa PRLu. Klosz lampy jest regulowany i ma kształt tuby.

Brak w magazynie

Opis

LAMPA BIURKOWA ZAOS ST‑5

Lam­pa biur­ko­wa ZAOS model St‑5 do dość popu­lar­na lamp­ka biur­ko­wa cechu­ją­ca się cie­ka­wym kształ­tem klo­sza w kształ­cie tuby. Pocho­dzi z lat 70-tych i jest przy­kła­dem nie­po­wta­rzal­ne­go wzor­nic­twa PRLu.  Wypro­du­ko­wa­na zosta­ła w Zakła­dach Sprzę­tu Oświe­tle­nio­we­go ZAOS. Fir­ma ta jest jed­nym z pio­nie­rów pro­duk­cji prze­my­sło­we­go oświe­tle­nia w naszym kra­ju. Krót­ki opis prze­kształ­ceń tych zakłą­dów, a w nim cie­ka­wy histo­rycz­ny fakt: “w Pol­sce pierw­sze świe­cą­ce cudeń­ka na liniach pro­duk­cyj­nych poja­wi­ły się dopie­ro w 1907 roku” znaj­dziesz tutaj.

Klosz lam­py jest regu­lo­wa­ny w jed­nej płasz­czyź­nie i moż­na nim doświe­tlać zarów­no powierzch­nię zarów­no pod jak i nad lam­pą. Na jego powierzch­ni widocz­ne są lek­kie zadra­pa­nia. Włącz­nik znaj­du­je się na tyl­nej ścian­ce klo­sza. W miej­scu stycz­no­ści klo­sza z chro­mo­wa­ną pod­sta­wą znaj­du­ją się 2 pla­sti­ko­we śru­by, któ­ry­mi moż­na regu­lo­wać siłę zablo­ko­wa­nia klo­sza w danej pozycji.

 

 

 

 

wymiary i dane techniczne:

  • śred­ni­ca klo­sza: 11,5 cm
  • wyso­kość klo­sza: 22 cm
  • sze­ro­kość pod­sta­wy: 17 cm
  • wyso­kość max: 47 cm
  • prze­wód: 170 cm
  • zasi­la­nie: 230V
  • typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry