Elegancka lampa biurkowa

1 200 

1 w magazynie

Lampka biurkowa z lat 50-tych ze sztywnym, wygiętym w łuk  ramieniem z obu stron zakończonym metalowymi kulkami. Taki rodzaj mocowania elementów umożliwia regulację kąta ustawienia klosza względem ramienia podstawy oraz ramienia względem podstawy w wielopłaszczyznowym zakresie.

1 w magazynie

Opis

ELEGANCKA LAMPA BIURKOWA

Ele­ganc­ka lam­pa biur­ko­wa na sztyw­nym ramie­niu wypro­du­ko­wa­na w Niem­czech w latach 50-tych XX wieku.

Klosz lam­py jest dwu­ko­lo­ro­wy — gór­na część jest chro­mo­wa­na, nato­miast dol­na zasad­ni­cza część zosta­ła poma­lo­wa­na na czar­no i pokry­ta lakie­rem bez­barw­nym. Kla­sycz­ny mały czer­wo­ny włącznik/wyłącznik umiej­sco­wio­ny jest w cen­tral­nym miej­scu pod­staw, któ­ra to z kolei zosta­ła pokry­ta lakie­rem bez­barw­nym po uprzed­nim oczysz­cze­niu jej. Taki spo­sób reno­wa­cji nada­je lam­pie cie­ka­we­go efek­tu, któ­ry pod­kre­śla jej sędzi­wy wiek.

Sztyw­ne, wygię­te w łuk  ramię jest z obu stron zakoń­czo­ne meta­lo­wy­mi kul­ka­mi. Taki rodzaj moco­wa­nia (prze­gub kulo­wy) umoż­li­wia regu­la­cję kąta usta­wie­nia klo­sza wzglę­dem ramie­nia pod­sta­wy oraz ramie­nia wzglę­dem pod­sta­wy w wie­lo­płasz­czy­zno­wym zakre­sie. Pozwa­la to na kil­ka warian­tów usta­wie­nia oświe­tle­nia powierzch­ni pod, obok a nawet nad lam­pą.  W lam­pie zamo­co­wa­na jest por­ce­la­no­wa  opraw­ka . Klosz od wewnątrz poma­lo­wa­ny jest na bia­ło.  Lamp­ka dosko­na­le się zapre­zen­tu­je się zarów­no w pra­cow­ni na sta­rym biur­ku oraz na szaf­ce noc­nej w sty­lo­wo urzą­dzo­nej sypialni

wymiary i dane techniczne:

  • śred­ni­ca klo­sza: 16 cm
  • wyso­kość klo­sza: 17 cm
  • śred­ni­ca pod­sta­wy: 16 cm
  • wyso­kość max: 48 cm
  • prze­wód: czar­ny 220 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry