Lampa biurkowa

630 

2 w magazynie

Lampa biurkowa pochodzi z lat 70tych lub 80-tych i jest przykładem niepowtarzalnego wzornictwa PRLu. Kąt ustawienia klosza jest regulowany.

2 w magazynie

Opis

LAMPA BIURKOWA

Lam­pa biur­ko­wa cechu­ją­ca się cie­ka­wym kształ­tem ramie­nia . Pocho­dzi naj­praw­do­po­dob­niej z lat 70-tych i jest przy­kła­dem nie­po­wta­rzal­ne­go wzor­nic­twa PRLu.  Posia­da­my 2 iden­tycz­ne egzemplarze

Lam­pa posia­da chro­mo­wa­ne ramię o cie­ka­wym kształ­cie. Kąt nachy­le­nia klo­sza jest regu­lo­wa­ny przy klo­szu za pomo­cą zawia­su doci­sko­we­go. Na dwu­ko­lo­ro­wej powierzch­ni widocz­ne są lek­kie zadra­pa­nia. Włącz­nik znaj­du­je się na prze­wo­dzie. W ramach reno­wa­cji lam­pa zosta­ła oczysz­czo­na, a ele­men­ty chro­mo­wa­ne zosta­ły wypo­le­ro­wa­ne. Prze­wód jest oryginalny.

lampa biurkowa — wymiary i dane techniczne:

  • śred­ni­ca klo­sza: 16 cm
  • śred­ni­ca pod­sta­wy: 20 cm
  • wyso­kość max: 52 cm
  • prze­wód: 190 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry