Lampa podłogowa prosta

1 500 

1 w magazynie

Lampa podłogowa stojąca z kloszem o minimalistycznym designie z regulowaną wysokością. Oryginalna farba wraz z odpryskami zabezpieczona jest klarem. Prawdopodobnie pochodzi z Niemiec.

1 w magazynie

Opis

LAMPA PODŁOGOWA PROSTA

Lam­pa pod­ło­go­wa jest pro­stą lam­pą sto­ją­cą z klo­szem. Zapro­jek­to­wa­na zosta­ła zgod­nie z zasa­da­mi zacho­wa­nia mini­ma­li­zmu. Posia­da bar­dzo pro­stą kon­struk­cją pozwa­la­ją­cą na dwu­top­nio­wą regu­la­cję wyso­ko­ści klo­sza  za pomo­cą meta­lo­we­go drąż­ka tele­sko­po­we­go. Usta­wie­nie dłu­go­ści ramie­nia (wyso­ko­ści lam­py) regu­lu­je się za pomo­cą dwóch śrub motyl­ko­wych. Meta­lo­wy klosz i żeliw­na pod­sta­wa posia­da­ją licz­ne odpry­ski ory­gi­nal­nej czar­nej far­by zacho­dzą­ce lek­ką paty­ną. Zewnętrz­na powierzch­nia zosta­ła oczysz­czo­na i pokry­ta bez­barw­nym lakie­rem, nato­miast wnę­trze klo­sza zosta­ło poma­lo­wa­ne na bia­ło. Głów­ka klo­sza jest w kolo­rze srebr­nym i łączy się z pod­sta­wą na pomo­cą śru­by motyl­ko­wej pozwa­la­ją­cej regu­lo­wać kąt usta­wie­nia klo­sza.  Lam­pa posia­da meta­lo­wą opraw­kę do któ­rej dosko­na­le pasu­ją ozdob­ne żarów­ki typu edi­son. Na kablu wycho­dzą­cym z góry klo­sza zain­sta­lo­wa­ny został włącz­nik sto­so­wa­ny w pol­skich lam­pach w latach 70-tych i 80-tych poprzed­nie­go stulecia.

wymiary i dane techniczne:

  • wyso­kość zależ­nie od usta­wie­nia rucho­me­go ramie­nia: 78 — 152 cm
  • śred­ni­ca pod­sta­wy: 18 cm
  • wyso­kość klo­sza: 25 cm
  • śred­ni­ca klo­sza: 18,5 cm
  • prze­wód: czar­ny 300 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry