Lampa przemysłowa wisząca SLV

2 999 

1 w magazynie

Solidna niemiecka lampa przemysłowa doskonale zaprezentuje się w towarzystwie masywnego drewnianego stołu w dużym salonie lub kuchni zaprojektowanej w stylu industrialnym, w pracowni oraz w klimatycznej knajpie.

1 w magazynie

Opis

LAMPA PRZEMYSŁOWA WISZĄCA

Lam­pa prze­my­sło­wa wiszą­ca zosta­ła wypro­du­ko­wa­na w latach 80-tych przez nie­miec­ką fir­mę SLV, któ­ra jest jed­nym z wio­dą­cych pro­du­cen­tów oświe­tle­nia prze­my­sło­we­go. Zbu­do­wa­na jest na bazie solid­nej meta­lo­wej opra­wy świetl­nej i mogła być sto­so­wa­na w stre­fach zagro­że­nia wybu­chem gazu lub pyłu.

W gór­nej czę­ści obu­do­wy znaj­du­je się “pusz­ka” na któ­rej wid­nie­ją infor­ma­cję o pro­du­cen­cie oraz inne para­me­try. Egzem­plarz ten posia­da licz­ne śla­dy rdzy i odpry­ski far­by na obu­do­wie szcze­gól­nie na obwo­dzie w jej dol­nej czę­ści. Lam­pa ta posia­da bar­dzo ory­gi­nal­ny sys­tem mocu­ją­cy w posta­ci ramy przy­mo­co­wa­nej do obu­do­wy dwie­ma solid­ny­mi śru­ba­mi. Aby wymie­nić żarów­kę nale­ży zde­mon­to­wać dol­ną obręcz na któ­rej osa­dzo­na jest szy­ba i ochron­ne zbro­je­nie. Obręcz przy­mo­co­wa­na jest do obu­do­wy trze­ma zapięciami .….…

W lam­pie tej zacho­wa­ła się wszyst­kie ory­gi­nal­ne ele­men­ty i dobrze pre­zen­tu­je się z duży­mi ozdob­ny­mi żarówkami.

Lampa przemysłowa wisząca — wymiary i dane techniczne:

  • wyso­kość : 62 cm
  • śred­ni­ca  : 38 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry