Mała komoda ozdobiona decoupage

600 

Brak w magazynie

Mała komoda ozdobiona techniką decoupage. Posiada 2 szuflady i przestrzeń na większe przedmioty. Do sypialni i przedpokoju.

Brak w magazynie

Opis

MAŁA KOMODA DECOUPAGE

Mała komo­da mogą­ca słu­żyć zarów­no w sypial­ni jak i mebel do posta­wie­nia w przed­po­ko­ju na na drob­ne rze­czy, któ­re zazwy­czaj zabie­ra­my ze sobą. Szaf­ka posia­da dwie szu­fla­dy oraz 2 więk­sze prze­strze­nie zamy­ka­ne drzwicz­ka­mi. Nie mamy infor­ma­cji na temat jej pocho­dze­nia. Na jed­nej z szu­flad oraz na uchwy­cie zosta­ły nanie­sio­ne  tech­ni­ką deco­upa­ge wzo­ry przy­po­mi­na­ją­ce kolo­ro­we rom­by. Szaf­ka ze wzglę­du na swo­je nie­wiel­ki roz­mia­ry jest bar­dzo funk­cjo­nal­na i dosko­na­le wpa­su­je się we miesz­ka­nia w kamie­ni­cy urzą­dzo­nym w sty­lu retro.

wymiary i dane techniczne:

  • wyso­kość: 78 cm
  • głę­bo­kość: 34 cm
  • sze­ro­kość: 64 cm

Może spodoba się również…

Przejdź do góry